เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาในเขตหมู่บ้านวัดจันทร์ ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของชาวเขาในพื้นที่ ซึ่งมีอาชีพทำนาในพื้นที่ลุ่มระหว่างหุบเขา มีการถางป่าทำไร่เลื่อนลอยในที่ดอน เส้นทางคมนาคมไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิต  จึงมีพระราชดำริให้พัฒนาบ้านวัดจันทร์ และหมู่บ้านใกล้เคียง โดยการนำพืชเขตหนาวส่งเสริมแก่ราษฎรทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐาน

เป็นพื้นที่ราบระหว่างภูเขาเล็กน้อย โดยทั่วไปเป็นป่าสนเขา  และเป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่แจ่ม ครอบคลุมพื้นที่ 151,833 ไร่
900 - 1,200 เมตร
18 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และลีซู พื้นที่รับผิดชอบ 9 หมู่บ้าน ใน 2 ตำบล ปฏิบัติงาน 17 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 8,005 คน

1. งานส่งเสริม

ส่งเสริมการปลูกผัก ไม้ผล ปศุสัตว์ ดอกไม้แห้ง กาแฟ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และการปลูกไม้ผล ดอกไม้แห้ง กาแฟ และเลี้ยงสัตว์ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

2. งานวิจัย

  • โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตข้าวบนพื้นที่สูง
  • โครงการต่อยอดองค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรและยาพื้นเมือง
  • โครงการศึกษาชนิดพันธุ์ไม้สนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์
  • การศึกษาวิธีการจัดการโรคและแมลงศัตรูส้มที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่สูง

  • ผัก : ฟักทองญี่ปุ่น กะหล่ำปลีรูปหัวใจ กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปีแดง ซุกินี่ ผักกาดหวาน ผักกาดหอมห่อ ถั่วลันเตาหวาน ถั่วแขก
  • ไม้ผล : เสาวรส อาโวคาโด เคพกูสเบอร์รี เลมอน สาลี่ ส้มคัมควอท เกรฟฟรุต บ๊วย พลับ
  • ปศุสัตว์ : ไก่เบรส ไก่กระดูกดำ หมู
  • ดอกไม้แห้ง : ตาบู ยูคาถ้วยทอง ใบก่อ เปลือกสน ลูกสน ฝาก่อ ฐานบัวตอง
  • กาแฟ : กาแฟอาราบิก้า

 

หมู่ 7 ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ 58130

อีเมล: vj7031rpf@gmail.com

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ (pdf) THAIENG