เริ่มดำเนินงาน เมื่อ พ.ศ. 2520  โดยมูลนิธิโครงการหลวงได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาที่ดิน และกรมชลประทาน จัดสรรที่ทำกินให้แก่เกษตรกร เพื่อปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น และการทำไร่เลื่อนลอย พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐาน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง  ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบรูณ์
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและภูเขาลาดชัน ครอบคลุมพื้นที่ 8,238 ไร่
800 - 1,400 เมตร
25 องศาเซลเซียส

ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและคนเมือง รวม 2 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 1,920 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมและพัฒนาด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ พริกหวาน มะเขือเทศโครงการหลวง แตงกวาญี่ปุ่น ลูกฟัก คะน้าฮ่องกง ซาโยเต้ อาโวคาโด สตรอว์เบอร์รี เคพกูสเบอร์รี มัลเบอร์รี เสาวรส กุหลาบหนู กุหลาบตัดดอก

 

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา
72 หมู่ 7 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร 08 1952 7650
อีเมล: trao7016rpf@gmail.com

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา (pdf) THAIENG