เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2522 ด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีพ โดยการนำพืชเขตหนาวส่งเสริมแก่ราษฎรทดแทนการปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อนลอย และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐาน
 
เป็นที่ราบบริเวณหุบเขา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 63,802 ไร่
800 - 1,400 เมตร
20 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และม้ง รวม 9 หมู่บ้าน (3 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 4,850 คน

1. งานส่งเสริม

ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผักอินทรีย์ ไม้ผล ไม้ดอก ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐาน McDonald GAP. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาเกษตร สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา การอนุรักษ์และฟื้นฟูหัตถกรรมชนเผ่า รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

2. งานวิจัย

  •  การวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่น เพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพื้นที่สูงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  •  ทดสอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ควบคุมโรคพืช (สารเร่งซุปเปอร์ พด.3) ในการควบคุมและป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชของผักกาดหอมห่อในพื้นที่โครงการหลวงร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน เขต 6

ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดหัว แคร์รอต เบบี้แคร์รอต เบบี้อ่องเต้ พริกหวาน คอสสลัด  โอ๊คลีฟแดง โอ๊คลีฟเขียว ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก มันเทศญี่ปุ่น มะเขือเทศ กระเทียม พลับ อาโวคาโด องุ่นดำ เสาวรส สตรอว์เบอร์รี สาลี่ สนช่อดาว บอลลูนฟลาวเวอร์ เบญจมาศ แอสเตอร์

 

บ้านห้วยตอง หมู่ 10 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

อีเมล: tl7017rpf@gmail.com

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง (pdf) THAIENG