เมื่อปี พ.ศ. 2524 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้างศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก เป็นศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ นอกเหนือจากการทำอาชีพเดิมคือ การปลูกเมี่ยง ต่อมาจึงได้เริ่มนำพืชเขตหนาวชนิดอื่น ๆ เข้ามาส่งเสริมแก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกมากขึ้น

     ต่อมาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติร์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่กำปองและสำนักงานโครงการหลวงตีนตก

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณมีที่ราบเชิงเขาบางส่วน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ 21,656 ไร่
750 - 1,300 เมตร
23 องศาเซลเซียส
เป็นคนเมืองทั้งหมด รวม 5 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 1,200 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเพื่อหาพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่าง ๆ โดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล กาแฟ เห็ด ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมและพัฒนาด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ คะน้าฮ่องกง เบบี้ฮ่องเต้ ผักกาดขาวปลี สวีทเบซิล เสาวรส มะเดื่อ องุ่น อาโวคาโด มะม่วงนวลคำ มะละกอ มัลเบอร์รี ซิมบิเดียม แพรทับทิม กล็อกซิเนีย พรมญี่ปุ่น เฟิร์นกนกนารี รองเท้านารี เห็ด ชาอัสสัม กาแฟอาราบิก้า 

 

หมู่ 8 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130

อีเมล: tt7014rpf@gmail.com

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก (pdf) THAIENG