เมื่อปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และมีพระราชดำรัสให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมช่วยเหลือชาวบ้านดอยสะโงะ ปี พ.ศ. 2522 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะจึงก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในรูปแบบงานอาสาพัฒนาชาวเขา โดยความร่วมมือของมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เป็นภูเขาสลับกันพื้นราบ ครอบคลุมพื้นที่ 23,750 ไร่
300 - 700 เมตร
28 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า ไทลื้อ และคนเมือง รวม 4 หมู่บ้าน (1 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 3,180 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP)  อีกทั้งยังส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาอบแห้ง สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือม่วงก้านดำ ผักกาดกวางตุ้ง มะเขือเทศเชอร์รี่แดง ข้าวโพดหวานสองสี มันเทศญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่น ขึ้นฉ่าย ซูกินี่ เสาวรสหวาน มะม่วง เคพกูสเบอร์รี อาโวคาโด องุ่น ไผ่ฟิลิปปินส์ ดอกเก๊กฮวย ดอกคาโมมายล์ หญ้าหวาน

 

 

272 หมู่ 7 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
อีเมล: sng7032rpf@gmail.com

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ (pdf) THAIENG