ปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านพระบาทห้วยต้ม ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรที่อพยพมาจากอำเภอแม่ละมาด และอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ชาวบ้านขาดแคลนที่ทำกิน และเป็นโรคขาดสารอาหารโดยเฉพาะเด็กเล็ก ทรงมีพระราชดำรัสว่า “การที่ชนเผ่าปกาเกอะญอ อพยพมาอยู่รวมกันเช่นนี้ เป็นผลดีต่อสภาพป่าไม้ต้นน้ำลำธาร  เป็นการลดพื้นที่ปลูกฝิ่นทางอ้อมอีกด้วย” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  รับหมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม ให้อยู่ภายใต้ในการดูแลของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง  ส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาว ตลอดจนการพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ครอบคลุมพื้นที่ 24,163 ไร่  
400 – 700 เมตร  
25 องศาเซลเซียส  
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและคนพื้นเมืองรวม 11 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 12,150 คน  

       ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตและส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP)  และส่งเสริมการปลูก ไม้ผล พืชไร่ และ เลี้ยงสัตว์ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่บ้านปลอดยาเสพติด การอบรมยุวเกษตร ส่งเสริมการอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชาวปกาเกอะญอที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ มะระหยก มะระขาว คะน้ายอด คะน้าฮ่องกง ผักกาดกวางตุ้ง คะน้าฮ่องกงอินทรีย์ เบบี้ฮ่องเต้อินทรีย์ มะม่วงนวลคำ มะม่วงอาร์ทูอีทู เสาวรส เคพกูสเบอร์รี งาดำ 

บ้านหนองปู หมู่ 9 ต.นาทราย อ.ลี้ จังหวัดลำพูน 51110

อีเมล: pb7021rpf@gmail.com

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทหัวยต้ม (pdf) THAIENG