เดิมเป็นหน่วยย่อยของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง เริ่มเข้ามาดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของเกษตรกรครั้งแรก ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2547 โดยทำการทดสอบและส่งเสริมการปลูกพืชผักเขตหนาว ต่อมา พ.ศ. 2549 ได้ส่งเสริมการปลูกพืชผักเขตหนาว และไม้ผลเขตหนาวชนิดต่าง ๆ และใน พ.ศ.2550 มูลนิธิโครงการหลวงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบรูณ์

ตั้งอยู่บนเทือกดอยผาหม่น แนวแบ่งเขตไทยกับลาว เป็นภูเขาสูงชัน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 25,083 ไร่

700 - 1,800 เมตร
22 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง จีนยูนนาน และเมี่ยน รวม 3 หมู่บ้าน (1 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 2,930 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเพื่อหาพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก กาแฟ พืชไร่ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา การอนุรักษ์และฟื้นฟูหัตถกรรมชนเผ่า รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ฟิลเลย์ โอ๊คลีฟแดง บัตเตอร์เฮด เบบี้คอส เบบี้ฮ่องเต้ ปวยเหล็ง ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลีหัวใจ คื่นฉ่าย คอสสลัด บร็อกโคโลนี อาโวคาโด พีช พลัม พลับ องุ่นดำไร้เมล็ด สตรอว์เบอร์รี เคพกูสเบอร์รี

 

151 หมู่ 14  ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310

อีเมล: phatang_7046@hotmail.com

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง (pdf) THAIENG