เริ่มดำเนินงาน เมื่อ พ.ศ. 2530 มูลนิธิโครงการหลวงจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จัดสรรพื้นที่ทำกินให้แก่ชาวไทยภูเขาในพื้นที่ พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสาธารณูปโภคในชุมชนให้มีมาตรฐาน ลดการทำลายป่าต้นน้ำ เพราะป่าไม้ในพื้นที่เป็นจุดต้นกำเนิดของแม่น้ำยม

เป็นเนินเขาสลับกับภูเขาสูง มีที่ราบระหว่างภูเขาเล็กน้อย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,500 ไร่

400 - 1,200 เมตร  
25 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยนและม้ง รวม 7 หมู่บ้าน (3 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 4,950 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านสะอาด หมู่บ้านปลอดยาเสพติด การอบรมยุวเกษตร ส่งเสริมการอนุรักษ์งานหัตถกรรมชนเผ่าเมี่ยนที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษาเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ พริกหวาน กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี คะน้าฮ่องกง คะน้ายอด ขึ้นฉ่าย มันฝรั่ง เบบี้ฮ่องเต้ เมล่อน ญี่ปุ่น มะเขือเทศโครงการหลวง มะเขือเทศเชอร์รี มะเขือม่วง
บีทรูท แตงกวาญี่ปุ่น มะม่วง องุ่น อาโวคาโด เสาวรส เคพกูสเบอร์รี

 

294 หมู่ 7 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 56140
อีเมล: pk7019rpf@gmail.com

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า (pdf) THAIENG