เริ่มดำเนินงาน เมื่อ พ.ศ. 2522 ด้วยมูลนิธิโครงการหลวงมีวัตถุประสงค์ที่จะขยายพันธุ์พืชให้มีจำนวนพอเพียงสำหรับการส่งเสริม จึงได้เลือกพื้นที่ในสถานีทดลองข้าวไร่และธัญพืชเมืองหนาว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งขยายพันธุ์พืช ต่อมาได้ย้ายไปใช้สถานที่แห่งใหม่ ติดอ่างเก็บน้ำโครงการพระราชดำริห้วยปลาก้าง ดำเนินการภายใต้ชื่อ “ศูนย์ขยายพันธุ์พืชปางดะโครงการหลวง” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์ขยายพันธุ์พืชปางดะโครงการหลวง และพระราชทานชื่อสถานที่แห่งนี้ใหม่ว่า “สถานีเกษตรหลวงปางดะ”
เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 95,000 ไร่  
ปานกลาง 400 - 900 เมตร  
23 องศาเซลเซียส  
คนไทลื้อ และคนเมือง 11 หมู่บ้าน (13 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 4,180 คน  

     ปัจจุบันสถานีเกษตรหลวงปางดะ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชและศึกษาวิจัยไม้ผลเขตหนาว ไม้ผลเขตร้อน ไม้ตัดดอก ผักอินทรีย์พืชสมุนไพร และพืชอื่น ๆ รวมทั้งการทดสอบและคัดเลือกพันธุ์พืชจากต่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ มาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมชนเผ่า โครงการหลวงหมู่บ้านสะอาด ตลอกจนฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ข้าวโพดหวานสองสี ผักกาดขาวปลี กุยช่ายขาว มันเทศญี่ปุ่น เสาวรสหวาน มะเดื่อฝรั่ง องุ่นไร้เมล็ด มัลเบอร์รี ถั่วแดงหลวง ถั่วเหลืองผิวดำ ถั่วขาว เฮมพ์ ไก่เบรส ไก่ไข่อินทรีย์

192 หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 50250

อีเมล: pangda.rpf@gmail.com

ดาวน์โหลดข้อมูลสถานีเกษตรหลวงปางดะ (pdf) THAIENG