เมื่อปี พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ประกอบอาชีพทำสวนเมี่ยง ซึ่งมีราคาตกต่ำลง  จึงพระราชทานเงินทุนสำหรับการสร้างศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและกาแฟอาราบิก้า ต่อมาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง ได้ขยายผลการดำเนินงานด้านการเพาะปลูกไม้ดอกและไม้ผลเพิ่มขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
 
เป็นภูเขาสลับสับซ้อนเป็นป่าดิบเขาและเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน ครอบคลุมพื้นที่ 75,506 ไร่
650 - 1,500 เมตร
23 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและคนเมือง รวม 10 หมู่บ้าน จำนวนประชากรกว่า 2,500 คน

1. งานส่งเสริม

ส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้า เห็ด ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล ปศุสัตว์ ภายใต้ระบบมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ส่งเสริมการเพาะเห็ดเมืองหนาว และส่งเสริมการผลิตน้ำผึ้งจากสวนกาแฟ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน นอกจากนี้ศูนย์ฯ ป่าเมี่ยง ยังได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจัดสร้างโรงเรือนผลิตเห็ดในระบบควบคุมสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดเมืองหนาว และยังเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพเพาะเห็ดแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

2. งานวิจัย

  • การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี เพื่อให้เป็นพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวง สำหรับทำเป็นไม้ตัดดอกและไม้กระถาง
  • การศึกษาคุณภาพกาแฟอาราบิก้า เพื่อวิเคราะห์คุณภาพผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ได้แก่ เห็ด ซิมบีเดียม รองเท้านารี รัสคัส พลับ อาโวคาโด องุ่น เสาวรสหวาน กาแฟ ไก่กระดูกดำ ไก่เบรส กระต่าย

 

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง
หมู่บ้านปางบง หมู่ 1 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง (pdf) THAIENG