เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาในพื้นที่บ้านใหม่สามัคคีและทรงพระกรุณาฯ รับหมู่บ้านแห่งนี้ไว้ในการดูแลของโครงการหลวง ต่อมาได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว ด้วยความร่วมมือของสำนักงานป่าไม้เขตจังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการบุกเบิกพัฒนาและจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรเพื่อปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น
เป็นภูเขาแบบลูกคลื่นลอนลาดและลอนชัน ครอบคลุมพื้นที่ 22,049 ไร่
ปานกลาง 750 เมตร
28 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าคะฉิ่น อาข่า ลาหู่ และละว้ารวม 2 หมู่บ้าน จำนวนกว่า4,800 คน

1. งานส่งเสริม

       ส่งเสริมการปลูกไม้ผล ผัก ปศุสัตว์ พืชไร่ ไม้ดอก ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

2. งานวิจัย

  • การพัฒนาพันธุ์ว่านสี่ทิศ
  • โครงการผลิตต้นแม่พันธุ์กลอริโอซ่าปลอดโรคที่ได้จาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตเมล็ดและหัวพันธุ์ ตัดออก เพื่อลดอาการโรคไวรัส
  • โครงการวิจัยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชไร่บนพื้นที่สูง 3 ระดับ
  • โครงการการศึกษารวบรวมและขยายพันธุ์บัวดิน
  • โครงการ การคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์กรลูกผสม และการทดสอบสูตรอาหารที่เหมาะสม
  • โครงการประเมินผลสำเร็จของงานพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง
  • โครงการศึกษาพันธุ์ไก่พื้นเมืองบนพื้นที่สูง
  • โครงการศึกษาวัสดุรองพื้นคอกที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงหมูหลุม
  • โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะม่วงกลุ่มอินเดียในระบบทรงเตี้ย

ได้แก่ อาโวคาโด มะม่วง ฟักทองญี่ปุ่น คะน้ายอด มะเขือม่วงก้านเขียว ผักกาดขาวปลี ถั่วลันเตา ฝักใหญ่ มะเขือเทศเชอรี่ ไก่กระดูกดำ สุกรดำ ข้าวไร่ ถั่วเนวี ถั่วอะซูกิ งาดำ ถั่วเหลืองผิวดำ ถั่วดำ งาหอม กลอริโอซ่า หัวพันธุ์ว่านสี่ทิศ เบญจมาศ บัวดิน ไม้ถุง-ไม้กระถาง

 

บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 14 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170

อีเมล: nk7033rpf@gmail.com

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว (pdf) THAIENG