เมื่อปี พ.ศ. 2512  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ หมู่บ้านหนองหอยเก่า ซึ่งมีราษฎรชาวเขาประกอบอาชีพปลูกฝิ่นและการทำไร่เลื่อนลอย จึงมีพระราชดำริให้มีการส่งเสริมอาชีพการเกษตรแก่ราษฎรในพื้นที่ กรมป่าไม้จึงจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินงานร่วมกับหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา หมู่บ้านหนองหอยเริ่มมีผู้คนเข้ามาอาศัยมากขึ้น  อีกทั้งยังมีการปลูกฝิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก
        ต่อเมื่อปี พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านหนองหอยเก่าอีกครั้งหนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยขึ้น เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวทดแทนฝิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบรูณ์

เป็นแบบภูเขาสลับซับซ้อนสูงชัน ครอบคลุมพื้นที่ 11,883 ไร่
850 – 1,300 เมตร
21 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ลีซู จีนฮ่อ และคนพื้นเมืองรวม 5 หมู่บ้าน จำนวนประชากรกว่า 3,470 คน

1. งานส่งเสริม

ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ระบบเกษตรอินทรีย์ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไปนอกจากนี้ศูนย์ฯ หนองหอย ยังเป็นแหล่งปลูกผักที่สำคัญของมูลนิธิโครงการหลวง

2. งานวิจัย

  • โครงการวิจัยเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตสุกรบนพื้นที่สูง
  • โครงการวิจัยการอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชนบนพื้นที่สูง
  • โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการหลวงเพื่อเป็นชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน
  • การศึกษาการจัดการขยะและน้ำเสียของชุมชนบนพื้นที่สูง
  • การวิจัยและฟื้นฟูป่าม่อนล่อง

ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี ผักกาดหวาน คะน้าฮ่องกง แรดิชิโอ ขึ้นฉ่าย ผักกาดหางหงษ์ ลูกฝักชาโยเต้ ผักกาดกวางตุ้ง สตรอว์เบอร์รี ราสเบอร์รี มัลเบอร์รี เคพกูสเบอร์รี องุ่นดำไร้เมล็ด องุ่นแดงไร้เมล็ด พลัม เสาวรสหวาน อาโวคาโด

 

 

บ้านหนองหอยเก่า หมู่ 7 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
อีเมล: nonghoyrpf@gmail.com

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย (pdf) THAIENG