องคมนตรีประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประกอบด้วย พันโทสมชาย กาญจนมณี, พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต, พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย, พลเรือเอก ประวิตร รุจิเทศ และคุณจันทนี ธนรักษ์ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐในฐานะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 7402 อาคาร 7 สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2561 ประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยราชการและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานในสังกัดของกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก ตำรวจ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงาน กปร. กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมบริหารงานของมูลนิธิโครงการหลวงให้เป็นไปตามแนวทางพระราชทาน และนโยบายของคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง

จากผลการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้สร้างอาชีพที่สุจริตแก่ชุมชนโครงการหลวง เกิดผลผลิตเขตหนาวหลากหลายชนิดทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา โครงการหลวงได้วิจัย คัดเลือก และปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ กว่า 28 ชนิด เพื่อประโยชน์ด้านการเกษตรแก่ประเทศ นอกจากนี้ยังขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช5 ชนิด 7 พันธุ์ ได้แก่ ฟักทองญี่ปุ่น พันธุ์อาร์พีเอฟสวีทตี้ มะเขือเทศเชอร์รี 2 พันธุ์ สาลี่พันธุ์สุภัทร ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีรสชาติหวาน ฉ่ำน้ำยิ่งขึ้น มีกลิ่นหอมเมื่อผลสุก โดยเนื้อผลไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และยังมี สตรอว์เบอร์รี พันธุ์พระราชทาน 89 ซึ่งเป็นพันธุ์ลูกผสม ที่ได้ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2563 ผลเป็นรูปทรงกรวย เนื้อแน่น มีกลิ่นหอม มีส้มแดงถึงสีแดงเข้ม ทำให้มีสารแอนโทไซยานินสูง ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดี โดยส่งเสริมเกษตรกรปลูกเพื่อสร้างรายได้ปีนี้เป็นปีแรก ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังเตรียมดำเนินการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ต้นเอเดลไวส์ ที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงลึก พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตลอดจนจำหน่ายต้นเอเดลไวส์แก่ผู้สนใจนำไปเพาะปลูก

โครงการหลวงยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนโครงการหลวงได้ยึดเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงวัย สตรี เด็ก และเยาวชน โดยดำเนินงานร่วมกับสำนักงาน ปปส.ภาค 5 และ ภาค 6 สนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ในพื้นที่ 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ แม่แฮ แม่สะป๊อก และเลอตอ ส่งเสริมเยาวชนภายใต้โครงการวัคซีนวัยรุ่น ร่วมกับกลุ่มประชาอาสาและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสาออกพื้นที่ตรวจรักษาในชุมชน จัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุ พัฒนาผู้นำเยาวชน และผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ จากพื้นที่จำนวน 21 แห่ง

จากผลลัพธ์ของการดำเนินงานพัฒนาบนพื้นที่สูงในการปรับเปลี่ยนชุมชนชาวเขา จากชุมชนพืชเสพติดและยากไร้ เป็นชุมชนที่ลดเลิกการใช้สารเสพติด ปัจจุบันโครงการหลวงมุ่งพัฒนา ต่อยอดสู่การบรรลุผลสำเร็จในการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีความพอเพียง และภาระหน้าที่สำคัญในขณะนี้ คือ การสร้างความสมดุลในมิติของสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่ที่ดำเนินการเป็นต้นแบบคือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ได้มีการปลูกป่าเพิ่มความสมบูรณ์ พร้อมเตรียมพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรพื้นที่สูง เพื่อรวบรวมเรื่องราวความเป็นมา เนื่องจากเป็นสถานีเกษตรหลวงแห่งแรกของมูลนิธิ ฯ ที่ประสบความสำเร็จในการลดพื้นที่ปลูกฝิ่น และสอนอาชีพทางการเกษตรแก่ราษฎร รวมถึงจะมีการสร้างศูนย์หัตถกรรมพื้นที่สูงเพื่อจัดแสดงผลงานและเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปาชีพในพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบ โดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนการจัดทำแผนดำเนินงาน ปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเป็นช่วงฤดูหนาว มีดอกไม้และผลผลิตจำนวนมาก ทำให้ได้รับความสนใจจากประชาชน แม้จะไม่มีที่พักสำหรับค้างคืน