องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีบวชป่า ณ ชุมชนบ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
พร้อมตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ เป็นวันที่ 2

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปเป็นประธานในพิธีบวชป่า หรือ การบวชต้นไม้ ณ หมู่บ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ร่วมกับชุมชนบ้านเลอตอ และข้าราชการในพื้นที่กว่า 100 คน

การบวชป่าเป็นแนวทางอนุรักษ์ป่าที่เกิดจากการประยุกต์พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ด้วยชาวปกาเกอะญอเป็น กลุ่มชนที่มีความเชื่อว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ การบวชป่าโดยใช้ผ้าเหลืองพันรอบต้นไม้ จึงเป็นการแสดงสัญลักษณ์ว่าต้นไม้นี้ศักดิ์สิทธิ์ เป็นกุสโลบายอันแยบยลที่สอนคนให้รู้จักคำว่า “พอ” หากใครฝ่าฝืนเข้าไปตัดต้นไม้ก็จะต้องมีอันเป็นไป กิจกรรมของชุมชนบ้านเลอตอครั้งนี้ริเริ่มขึ้นโดยกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ เพื่อให้ป่าต้นน้ำลำธารในชุมชนที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอดพ้นจากการถูกตัดทำลาย และเพื่อความเป็นสิริมงคลกับต้นไม้ที่ถูกบวชและต้นไม้บริเวณใกล้เคียง พร้อมทั้งยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาของชนเผ่าปกาเกอะญอ การผลักดันกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยเยาวชนรุ่นใหม่นี้ จึงเป็นตัวอย่างที่ดี ที่จะทำให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลและยั่งยืน

 

หลังจากเสร็จพิธีบวชป่า องคมนตรีได้เดินทางไปยังจุดเตรียมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินบ้านวะเบยเต ซึ่งจะเป็นอ่างสำหรับกักเก็บน้ำในหน้าฝนเพื่อเอาไปใช้ในหน้าแล้ง โดยใช้หลักการเติมน้ำไปเก็บไว้ชั้นใต้ดิน ขุดบ่อในบริเวณพื้นที่น้ำท่วมหรือจุดรวมของน้ำ เพื่อกักน้ำให้ซึมลงไปชั้นหิน เป็นการพักน้ำรวมไว้เหมือนธนาคาร ถือเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำใต้ดินแบบครบวงจรที่มีความยั่งยืน สามารถนำน้ำออกมาใช้เมื่อยามต้องการ แก้ปัญหาน้ำแล้ง ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ยังได้วางแผนการปลูกไม้ป่าและกาแฟในระบบวนเกษตรที่จะสร้างประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในบริเวณรอบอ่างอีกด้วย

จากนั้น องคมนตรีได้เดินทางต่อไปยังอ่างเก็บน้ำบ้านแม่หินหลวงน้อย และอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยโป่ง ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยโครงการชลประทานตาก และสำนักงานเขตชลประทานที่ 4 เข้าสำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ เพื่อออกแบบอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หินหลวงน้อย และอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งตามแผนงานระยะสั้น โดยยังเหลือการสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินการตามแผนระยะยาว หลังจากการตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำแล้ว องคมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ที่ตั้งอยู่ ณ บ้านแม่ละคี ซึ่งเป็นจุดรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อคัดแยกเกรดและบรรจุก่อนส่งจำหน่ายผ่านระบบของมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมทั้งเยี่ยมชมร้านอาหาร โรงเรียน และโรงพยาบาลภายในอำเภอแม่ระมาด

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน องคมนตรีได้เดินทางต่อไปยังจุดเรียนรู้การผลิตพืชแบบโครงการหลวง ในบริเวณบ้าน แม่หละคี ซึ่งเป็นแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร และเป็นจุดถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี โดยขณะนี้มีเกษตรกรร่วมปลูกทดลองในศูนย์เรียนรู้จำนวน 7 ราย พื้นที่ทั้งหมด 8 ไร่ สร้างรายได้ปีที่ผ่านมา 500,000 บาท มีพืชที่ปลูก เช่น ผักกาดกวางตุ้ง เบบี้ฮ่องเต้ คะน้าฮ่องกง เคพกูสเบอร์รี เสาวรสหวาน เป็นต้น