นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่ 5/2565 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุม อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามการดำเนินงานที่จะเกิดประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่สถานีวิจัย สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หน่วยงานที่รัฐจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงาน และขยายผลโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงอื่น ในแต่ละปีจะจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงต่าง ๆ  สำหรับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก หนึ่งในพื้นที่พัฒนาที่สำคัญของมูลนิธิโครงการหลวงที่ดำเนินการตามรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง หรือโครงการหลวงโมเดล ได้มีแผนดำเนินกิจกรรมทั้งงานวิจัย พัฒนา และการสนับสนุนอื่น ๆ ในด้านงานวิจัย ได้แก่ การศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าวท้องถิ่นบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างมูลค่า โดยทดสอบพันธุ์ข้าวนา จำนวน 6 พันธุ์ พบว่า พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสุดคือ พันธุ์ L2 ให้ผลผลิตสูงสุดที่    1,226.7 กิโลกรัม/ไร่ เมื่อเทียบกับพันธุ์ท้องถิ่น และยังมีการทดสอบขยายข้าวพันธุ์ที่ทนต่อแมลงบั่ว จำนวน 2 พันธุ์ คือ พันธุ์บือแม้ว และบือวาเจาะ โดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวไปปลูกใน 6 หย่อมบ้าน ด้วยฤดูนาที่ผ่านมาได้พบการระบาดของแมลงบั่วสูงถึง ร้อยละ 79.90 และยังมีการทดสอบเพื่อเพิ่มผลผลิตบุก ได้พบว่าบุกที่ปลูกภายใต้ร่มเงาเติบโตและให้ผลผลิตดีกว่าบุกที่ปลูกกลางแจ้ง ในด้านการพัฒนา ได้ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกไม้ผล ชา กาแฟ พืชผัก สมุนไพร การเลี้ยงสัตว์ และประมง แก่เกษตรกร สนับสนุนการตรวจประเมิน GAP ในแปลงเกษตรกร 62 ราย การพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้นำ โดยคัดเลือกเยาวชนไปฝึกประสบการณ์ที่ญี่ปุ่น 1 ราย สนับสนุนการจัดการขยะในโรงเรียน จำนวน 7โรงเรียน ฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมชนเผ่า และยังมีความร่วมมือในการผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตรที่สูงเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งเกษตรกรรายอื่น ๆ และด้วยมูลนิธิโครงการหลวงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงดำเนินการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ หรือกัญชง ซึ่งจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในด้านอาหาร ยา และเครื่องนุ่งห่ม พื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงเป็นพื้นที่เป้าหมายหนึ่งในการส่งเสริมแก่เกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ โดยเชื่อว่าจะสามารถแทนที่ไร่ข้าวโพดซึ่งใช้พื้นที่มาก ทำให้เกิดการทำลายป่า และก่อเกิดมลพิษทางอากาศได้ในอนาคต

      นอกจากเป้าหมายการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงโดยการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และปัจจัยพื้นฐานแล้ว มูลนิธิโครงการหลวงยังมุ่งพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยค้นคว้าวิจัยการแปรรูปผลผลิตของเกษตรกรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เพื่อลดความสูญเสีย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 ได้มีการดำเนินงานในลักษณะโรงงานแปรรูปต้นแบบ ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการจำหน่ายผลิตผล โรงงานอาหารสำเร็จรูปแห่งแรกได้จัดตั้งขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มจากการแปรรูปผลสตรอว์เบอร์รี เพื่อช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาสูงขึ้น ต่อมาได้จัดตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่บ้านยาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อแปรรูปผลไม้ และโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เพื่อทำแป้งถั่วเหลือง รวมถึงผลผลิตอื่น ๆ เมื่อปริมาณผลิตภัณฑ์มากขึ้นโรงงานเหล่านี้ จึงโอนไปอยู่ในความดูแลของบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในส่วนมูลนิธิโครงการหลวงยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะนำร่องและทดลองตลาด เพื่อเป็นช่องทางสร้างรายได้อีกทางหนึ่งแก่เกษตรกรโครงการหลวง และยังมีแนวทางที่จะต่อยอดสู่การพัฒนาหน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้เป็นแหล่งวิจัยนวัตกรรมอาหารของนักวิจัยเทคโนโลยีอาหารรุ่นใหม่ เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ ถ่ายทอดวิชาการการแปรรูป เป็นไปตามพระบรมราโชบายในการเป็นผู้บุกเบิกการวิจัยต่อไปในอนาคต