องคมนตรี ลงนามความร่วมมือโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปยังอาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นผู้แทนฝ่ายมูลนิธิโครงการหลวง ลงนามความร่วมมือในโครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ร่วมกับ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนงานของโครงการหลวง เพื่อสนองตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการจัดการพลังงาน และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยเริ่มดำเนินการในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเขตต้นน้ำที่สำคัญ ในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ้านขุนกลางเพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติของน้ำตกสิริภูมิ ไปใช้ประโยชน์ในงานพัฒนาส่งเสริมอาชีRเกษตรกรในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งผันน้ำไปใช้ในบ่อเลี้ยงปลาเทราต์ปลาสเตอร์เจียน ในหน่วยวิจัยประมงที่สูงดอยอินทนนท์ 

นำระบบสมาร์ทไมโครกริด (Smart MicroGrid) ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าชุมชนแบบอัจฉริยะที่ผสมผสานระหว่างไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงและไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมาใช้ในพื้นที่ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ารองรับกรณีไฟฟ้าหลักขัดข้อง เกิดประโยชน์ต่อทั้งราษฎรในชุมชน การพัฒนางานของมูลนิธิโครงการหลวงและหน่วยงานในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีโครงการ DARK SKY โดยเปลี่ยนหลอดไฟในแปลงเบญจมาศเป็นหลอด LED ทำให้ช่วยลดค่าไฟ  ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และไม่ทำให้ฟ้าสว่างในเวลากลางคืนเหมาะแก่การดูดาว ซึ่งโครงการนี้จะได้ขยายไปยังพื้นที่แห่งอื่นๆ ของมูลนิธิโครงการหลวงต่อไป

การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความร่วมมือ จากปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นการพัฒนาในมิติสิ่งแวดล้อม หลังจากเกิดผลสำเร็จในการพัฒนาอาชีพ สร้างเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชนบนพื้นที่สูงเป็นที่ประจักษ์แล้ว การปลูกสร้างเพื่อพลิกฟื้นผืนป่าด้วยการสร้างป่าเศรษฐกิจ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำทั้งความอุดมสมบูรณ์ พร้อมการสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง แผนความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ครั้งนี้ จะพัฒนาสู่ต้นแบบพื้นที่เกษตรและป่าไม้ยั่งยืนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการดำเนินการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์พืชเศรษฐกิจ และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่โครงการหลวง เป็นการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการมีส่วนร่วมบริหารจัดการป่าของชุมชนอย่างยั่งยืน กรอบระยะเวลาความร่วมมือระหว่าง ปี พ.ศ.  2565 – พ.ศ. 2570 ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโครงการหลวง ส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน นำมาซึ่งความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 

จากนั้น องคมนตรี พร้อมด้วย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่