องคมนตรีตรวจเยี่ยมติดตามงานในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้เดินทางต่อไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินการหนึ่งของมูลนิธิโครงการหลวง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2524 โดยเริ่มจากการส่งเสริมการปลูกสตรอว์เบอร์รีเป็นพืชแรก ต่อมาได้ขยายการส่งเสริมไปสู่พืชผัก ไม้ผล และไม้ดอก ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา มีพื้นที่รับผิดชอบ 1,578 ไร่ ประชากรในความรับผิดชอบ 87 ครัวเรือน เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และคนพื้นเมือง

การดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา ได้สร้างรายได้แก่เกษตรกรในปีที่ผ่านมากว่า 10 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 134,278 บาทต่อปี พืชที่สร้างรายได้มากที่สุดคือ มะเขือเทศโครงการหลวง พริกหวานสีเขียว แดง เหลือง และแตงกวาญี่ปุ่น นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ทุ่งเรา ยังเป็นแหล่งผลิตกุหลาบตัดดอก ที่สำคัญ โดยมีสายพันธุ์หลัก ได้แก่ สายพันธุ์ฮอลแลนด์ พันธุ์ลูกผสมโครงการหลวง ที่มีการเจริญเติบโตดี และต้นทุนการผลิตไม่สูง

ก่อนเดินทางกลับองคมนตรีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเราและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประสานการพัฒนางานในพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับพระราชทาน คือ สร้างความอยู่ดีกินดีแก่ราษฎร มุ่งรักษาและสร้างสมดุลระบบนิเวศน์ในพื้นที่เพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นราบ รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรผลิตพืชปลอดภัย โดยเน้นการใช้สารชีวภัณฑ์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของผลผลิตโครงการหลวงที่ประชาชนเชื่อมั่น รวมทั้งสร้างความความเข้าใจกับราษฎรถึงเป้าหมายในการเข้ามาช่วยเหลือของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรในพื้นที่ มีรายได้ที่พอเพียง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน