องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบายครั้งที่ 4/2565 

 

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล

ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าความช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ในการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 6 ของการดำเนินงาน ผลผลิตเมืองหนาวที่ส่งเสริมแก่เกษตรกรเพื่อสร้างอาชีพทดแทนฝิ่น และไร่เลื่อนลอย ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยมีปริมาณการผลิตพืชผักมากที่สุด รองลงมา คือ กาแฟ ไม้ผล พืชไร่ ตามลำดับ ขณะนี้มีเกษตรกรในความดูแล รวม 228 ราย ในระยะที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่ป่าฟื้นฟู และไร่สวนของเกษตรกรในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอและหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารเผยแพร่ สำหรับเป็นองค์ความรู้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น พบว่ามีพืชอาหาร พืชสมุนไพร และไม้ใช้สอย กว่า 120 ชนิด ซึ่งชุมชนนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ส้มผด ก่อเดือย สารภีป่า ทะโล้ ลิงลาว หวาย พืชเหล่านี้สามารถนำไปเป็นอาหาร ยารักษาโรค ประกอบพิธีทางวัฒนธรรม ฯลฯ นอกจากนี้ ในเดือนที่ผ่านมายังได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในการสำรวจแหล่งบริการสุขภาพชุมชนในพื้นที่บ้านห้วยโป่ง และบ้านเลอตอ จัดฝึกอบรม อสม.น้อย แก่เยาวชนในพื้นที่จำนวน 25 คน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนสามารถทำงานด้านสาธารณสุขในชุมชนของตนเองได้ ทั้งนี้องคมนตรียังได้เร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ซึ่งมีแผนดำเนินการทั้งการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ โดย กรมชลประทาน การสร้างระบบกระจายน้ำ โดย กรมทรัพยากรน้ำ การขุดเจาะน้ำบาดาล โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร การทำอ่างเก็บน้ำ(ธนาคารน้ำใต้ดิน) โดยหน่วยทหารพัฒนาเคลื่อนที่ 33 รวมถึงการสำรวจตาน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่ ด้วยน้ำเป็นสิ่งจำเป็นทั้งต่อการอุปโภค บริโภค และการทำการเกษตร มูลนิธิโครงการหลวงจึงให้ความสำคัญต่อการดำเนินการสำรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่ และวางแผนสำรวจปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้การใช้น้ำในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการ เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรื่องการใช้น้ำบนดอย และเพื่อให้เป็นโมเดลของการใช้น้ำบนพื้นที่สูงต่อไป รวมทั้งยังให้ความสำคัญในการจัดทำแผนแม่บทในการใช้ประโยชน์พื้นที่ให้ถูกกฎหมาย และสามารถดำเนินกิจกรรมที่เกิดประโยชน์แก่พื้นที่และประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด และเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเร็วที่สุด