พิธีเปิดเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ROYAL PROJECT FRESH FROM FARM

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ROYAL PROJECT FRESH FROM FARM ณ บริเวณสวนไผ่ ใกล้กับร้านมูลนิธิโครงการหลวงสาขา OUTLET แม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานสนับสนุน และชาวชุมชนตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวง ในพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในพื้นที่สูงและประชาชนทั่วไปในประเทศ การดำเนินงานส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวไทยภูเขามากว่า 5 ทศวรรษ ทำให้เกิดผลผลิตเมืองหนาวหลากหลายชนิดซึ่งได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนถึงคุณภาพและความปลอดภัย ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งต่อผลิตผลที่มีปริมาณมากในช่วงเวลานี้ให้แก่ผู้บริโภคชาวไทย และยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ คุณค่าในประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าในพื้นที่โครงการหลวง โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง อีกทั้งเพื่อร่วมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชนโดยรอบในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศดำริ มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้จัดเทศกาล ดี อร่อย โครงการหลวง ขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 ธันวาคม 2564 โดยพื้นที่จัดงานครอบคลุมตั้งแต่บริเวณสวนไผ่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศดำริ ไปจนถึงร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา OUTLET แม่เหียะ ซึ่งเปิดให้บริการใหม่ล่าสุด

ภายในงานนอกจากจะมีการจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวงทุกชนิด รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของโครงการส่วนพระองค์อื่น ๆ ที่ร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขา OUTLET แม่เหียะ แล้ว ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายในบริเวณสวนไผ่ อาทิ บ้านจำลองของชนเผ่าต่าง ๆ ได้แก่ เผ่าคะฉิ่น ปกาเกอะญอ ลั้วะ ม้ง การแสดงวิถีวัฒนธรรมชนเผ่า การทอผ้า การทำตุ๊กตาชาโครงการหลวงซึ่งเป็นหัตถศิลป์จากใบชาแห้ง โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ (Zero Waste) บนพื้นที่สูง นอกจากนี้ยังมีกาดมั่วครัวฮอมของชุมชนแม่เหียะ และการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มของครัวโครงการหลวง และอาหารจากร้านโครงการหลวงอ่างขาง อินทนนท์ ตีนตก และสวนกุหลาบ ภายใต้มาตรการแบบ New Normal

เทศกาล ดี-อร่อย โครงการหลวง ROYAL PROJECT FRESH FROM FARM เปิดให้เข้าเที่ยวชมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 -19.00 น.