อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน และ ผู้คนกำลังยืน

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง
ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ อาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นผู้แทนฝ่ายมูลนิธิโครงการหลวง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

การวิจัยเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการนำไปสู่ผลสำเร็จของการพัฒนาโครงการหลวง โดยเป็นภารกิจสำคัญที่โครงการหลวงได้รับความร่วมมือและการประสานงานจากหน่ายงานในระดับประเทศ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีภารกิจสำคัญในการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม เพื่อนำผลงานที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีความร่วมมือกับโครงการหลวงในการวิจัยและพัฒนาการผลิตไหลสตรอว์เบอร์รีคุณภาพดี การใช้เชื้อไวรัส เอ็น พี วี ทดแทนสารเคมีกำจัดหนอนที่กัดกินใบพืชในการผลิตผักของโครงการหลวง ออกแบบโครงสร้างและพลาสติกกรองแสง เพื่อเพิ่มคุณภาพมะเขือเทศและพริกหวาน ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ActivePAK Ultra (แอคทีฟแพ็ค อัลตร้า) ช่วยยืดอายุเห็ดหอมให้นานขึ้น
นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) หน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่โครงการหลวง มาตั้งแต่ปี 2556 และได้นำผลงานวิจัยออกไปสู่ชุมชน มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยังยืนแบบองค์รวม(BCG) โดยมีความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการแปรรูปดอกคาร์โมมายด์และดอกเบญจมาศอบแห้ง ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว สถานีเกษตรหลวงปางดะ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ได้แก่ การพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบการให้ความร้อนเสริมควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี IOT (Internet of Things) และการพัฒนาออกแบบการประเมินผลรถเกี่ยวนวดข้าวล้อยางที่เหมาะสมกับแปลงปลูกข้าวภาคเหนือของประเทศไทย

การผสานความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) พัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ในกรอบความร่วมมือด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการและการถ่ายทอด รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดผลสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่สูง บรรลุเป้าหมายของมูลนิธิโครงการหลวงในการสร้างความผาสุก เศรษฐกิจที่ดี และความมั่นคง ยั่งยืนของประเทศต่อไป

 

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "และ ณ ศูน"