องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2565 

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล

องคมนตรีได้เน้นย้ำการดำเนินงานสนองตามพระราชประสงค์และพระบรมราโชบาย เพื่อนำความยั่งยืนสู่องค์กรและประชาชน โดยเน้นการทำงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรบนพื้นที่สูง ขณะนี้ได้มุ่งความสำคัญของการพัฒนาในมิติสิ่งแวดล้อม ด้วยผลสำเร็จในการพัฒนาอาชีพได้สร้างเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชนบนพื้นที่สูงเป็นที่ประจักษ์แล้ว การปลูกสร้างเพื่อพลิกฟื้นผืนป่า รวมทั้งการสร้างป่าเศรษฐกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำทั้งความอุดมสมบูรณ์ พร้อมการสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชนบนพื้นที่สูง ที่ประชุมในครั้งนี้ องคมนตรีได้เห็นชอบแผนความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการพัฒนาต้นแบบพื้นที่เกษตร-ป่าไม้ยั่งยืนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดีด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ขยายพันธุ์ไม้พื้นเมือง พันธุ์พืชเศรษฐกิจ และอื่น ๆ เพื่อนำไปสนับสนุนการปลูกป่าในพื้นที่ของโครงการหลวง ภายใต้โครงการปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพิ่มศักยภาพการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการมีส่วนร่วมบริหารจัดการป่าของชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2565

นอกจากนี้ ในภาคการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร เห็ดเขตหนาวถือเป็นอาชีพหลักในหลายพื้นที่ ซึ่งมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตเห็ดของโครงการหลวง จำนวน 212 ราย โดยที่ปริมาณการผลิตหัวเชื้อเห็ดของโครงการหลวงยังจำกัด ไม่สามารถจำหน่ายแก่เกษตรกรภายนอกได้ การประชุมครั้งนี้จึงได้มีการวางแผนจัดตั้งศูนย์ผลิตหัวเชื้อเห็ด เพื่อเป็นแหล่งทดสอบเห็ดสายพันธุ์ใหม่ รวมถึงการผลิตหัวเชื้อแก่ทั้งเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป และเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีอีกด้วย