องคมนตรีประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ และนำชมการจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และ รัชกาลที่ 9 รวมทั้งผลงานความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง และการสนับสนุนชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงและพื้นที่ห่างไกล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างวิชาการด้านการวิจัยพัฒนา การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมไทย รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมเป็นส่วนรวม โดยเมื่อปี พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้ง ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง และกิจกรรมวิชาการด้านพลังงาน วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนระบบเกษตรกรรม คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมเป็นอาสาสมัครในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรที่มีความจำเพาะ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม การออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อการเกษตร ผลงานที่เห็นเด่นชัดและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ อาคารคัดบรรจุผลผลิตประจำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยเกษตรหลวง ระบบเย็นเร็ว หรือ Pre Cooling ซึ่งช่วยเก็บรักษาความสดนานของผลผลิตเมืองหนาว รูปแบบโรงเรือนปลูกผักเมืองหนาวด้วยไม้ไผ่ซึ่งมีต้นทุนต่ำ หาวัสดุได้ในท้องถิ่น และทนต่อแรงลม รวมทั้งระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนมุ่งสู่ Smart Farm ผลงานวิจัยหลายผลงานยังเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร อาทิ การอบแห้งและการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าคาโมมายล์ เก๊กฮวย เห็ดหลินจือ วานิลา และฟักทองญี่ปุ่น การใช้สารเคลือบสำหรับเป็นสารตรึงกลิ่นในผลิตภัณฑ์ดอกไม้แห้งและใบไม้แห้ง การเพิ่มสมรรถนะเครื่องจักรผลิตกาแฟกะลา รวมทั้งยังให้คำปรึกษาด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่โครงการหลวง

องคมนตรีได้กล่าวแก่ผู้บริหารและคณาจารย์ที่ร่วมประชุมว่า โครงการหลวงเป็นโครงการที่ประชาชนชาวไทยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างชีวิตที่ดีแก่ชาวไทยภูเขา และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยรวมของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชประสงค์ในการ สืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในบริบทชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะการส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่ ภายใต้ระบบอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นส่วนสำคัญในการร่วมพัฒนาวิชาการและองค์ความรู้ต่าง ๆ นอกจากเกิดการพัฒนาในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาแก่นักศึกษา จึงขอให้ความร่วมมือนี้ต่อเนื่องและแน่นแฟ้นยิ่ง ๆ ขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาในด้านวิศวกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

จากการร่วมหารือครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้สรุปการประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลการเกษตร การผลิตพืชในระบบเกษตรแม่นยำ ระบบกักเก็บน้ำ การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแปรรูป รวมไปถึงการพัฒนาระบบ BIG DATA โครงการหลวง และการอบรม ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรและเกษตรกรโครงการหลวง การส่งเสริมและสร้างวิชาชีพแก่เยาวชน หรือยุววิศวกรโครงการหลวง โดยพัฒนารูปแบบโรงเรียนพัฒนาทักษะอาชีพในพื้นที่ ซึ่งจะส่งประโยชน์ต่อทั้งระบบการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในอนาคต โดยโครงการหลวงจะสนับสนุนให้นักศึกษาจากสถาบัน ได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ต่อไป