องคมนตรีประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบ BIG DATA ของมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) ของมูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงาน อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) รวมทั้งมหาวิทยาลัยอีก 5 แห่ง เนื่องด้วยข้อมูลสำคัญในการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากโครงการหลวง และความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ มีการจัดเก็บไว้ในหลายรูปแบบ ไม่ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โครงการหลวงจึงเตรียมเข้าสู่กระบวนการรวบรวม สังเคราะห์ ประมวลผล และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์สูงสุด โดยสำนักงาน กสทช. ได้สนับสนุนการจัดสร้าง DATA CENTER ซึ่งมีอุปกรณ์เทคโนโลยีทั้งระบบการสื่อสาร และระบบบริหารจัดการข้อมูล ที่มีความปลอดภัย และทันสมัย โดยมีเป้าหมายให้เป็นคลังข้อมูลการพัฒนาพื้นที่สูงที่สำคัญของประเทศในอนาคต และเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาในภาพรวมของประเทศได้ในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการเป็นสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป