องคมนตรีประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้บริหาร คณาจารย์อาสาสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้การต้อนรับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ปี พ.ศ. 2545 ได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง และกิจกรรมวิชาการภายใต้แผนงานด้านพลังงาน วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนระบบเกษตรกรรม โดยคณาจารย์ อาสาสมัคร ได้ร่วมดำเนินการพัฒนาด้านเครื่องจักรที่มีความจำเพาะ พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากความร่วมมือได้นำมาสู่การสร้างผลงานการวิจัย พัฒนา อาทิ การผลิตฟักทองคุณภาพ การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์กำจัดโรคในผักกาดหอมห่อ การจัดการมอดเจาะผลกาแฟโดยไม่ใช้สารเคมี และเกิดนวัตกรรม เครื่องปั่นตัวอย่างพืช เครื่องกี่ทอเอวกึ่งอัตโนมัติ และชุดพาสเจอร์ไรส์ ชุดผลิตเคิร์ดระบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อการผลิตเฟต้าชีส

ผลจากการประชุมหารือครั้งนี้ได้มีการกำหนดกรอบความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการพัฒนา ออกแบบงานหัตถกรรมชนเผ่าร่วมสมัย รวมถึงดำเนินการวิจัยด้านการตลาดเพื่อยกระดับหัตถกรรมชนเผ่า นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบเกษตรอัจฉริยะ การวิจัยด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชน อาทิ กาแฟ ไม้ผลเขตหนาว ปศุสัตว์ เช่น นมกระบือ นมแพะ การพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรกลขนาดเล็กที่พัฒนาจากระดับห้องปฏิบัติการ สู่การทดสอบในระดับนำร่อง การวิจัยระบบจัดเก็บ วิเคราะห์ และการเข้าถึงข้อมูล ขนาดใหญ่ หรือ BIG DATA รวมทั้งยังมีความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรของโครงการหลวงในงานหัตถกรรมที่ครบวงจร เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้ยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้ และศูนย์การเรียนรู้ในระดับพื้นที่ ยกระดับชุมชนต้นแบบด้านหัตถกรรม เตรียมความพร้อมชุมชนเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต