องคมนตรีประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณาจารย์จากส่วนงานต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ร่วมทำงานถวายในลักษณะอาสาสมัคร สืบสาน และต่อยอดมาถึงปัจจุบัน

โดยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาสำคัญที่ร่วมดำเนินงานใกล้ชิดกับโครงการหลวงตั้งแต่เริ่มโครงการ ระยะแรกนั้นเป็นการสนับสนุนองค์ความรู้วิชาการด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ โดยคณาจารย์อาสาสมัครจากคณะเกษตรศาสตร์ ไปให้คำแนะนำ และสาธิตการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ ในหมู่บ้านเยี่ยมเยียน รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยพืชเศรษฐกิจทดแทนฝิ่น ความร่วมมือได้พัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป โดยโรงงานต้นแบบอาหารสำเร็จรูปเพื่อรองรับการแปรรูปผลิตผลที่ล้นตลาดของโครงการหลวง เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-2564 มากกว่า 18 ชนิด

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากาแฟบนที่สูง จนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ความร่วมมือด้านวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ยกระดับศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงสู่มาตรฐาน GMP และ HACCP รวมถึงความร่วมมือด้านเยาวชน การศึกษา สังคม สาธารณสุข โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นหน่วยงานหลักในการเสริมสร้างสุขอนามัยแก่ชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวง ความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานต่อยอดสู่การลงนามความร่วมมือในสาขาวิจัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปลี่ยนจากพืชเชิงเดี่ยวสู่พืชเศรษฐกิจ ต่อยอดสู่ความร่วมมือด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและกาซเรือนกระจก นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบภูมิสถาปัตย์ การพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนพื้นที่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยซึ่งมีประวัติศาสตร์สำคัญของโครงการหลวงเพื่อเป็นจุดศึกษาเรียนรู้ และจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสนับสนุนการยกระดับสถาบันเรียนรู้โครงการหลวงเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งต่อชาวไทย และชาวโลก