องคมนตรีประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ผู้บริหาร คณาอาจารย์อาสาสมัครของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพบปะหารือกระชับความร่วมมือร่วมกัน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ร่วมทำงานถวายในลักษณะอาสาสมัคร สืบสาน และต่อยอดมาถึงปัจจุบัน

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับโครงการหลวงมาตั้งแต่เริ่มแรก โดยเหล่าอาสาสมัครคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ร่วมดำเนินงานส่งเสริมพืชผัก พืชไร่ พืชสมุนไพร ในพื้นที่ปฏิบัติงานแห่งแรกที่รับผิดชอบคือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย ต่อมาจึงมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง หมอกจ๋าม แม่ปูนหลวง และ แม่สาใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น จากการลงนามความร่วมมือเมื่อปี 2562 นำมาสู่การสร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยกรอบความร่วมมือต่อไปคือ ความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชและเทคโนโลยีตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในรูปแบบชุดวิจัย ทั้งการผลิตพืชสมุนไพร ไม้ผล ไม้ดอก การพัฒนาด้านวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนับสนุนการออกแบบพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบให้ความร้อนเสริมควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีไอโอที การพัฒนากระบวนการอบแห้งสมุนไพร ชาดอกไม้ และการพัฒนากระบวนการผลิตยาสมุนไพรคุณภาพสูงครบวงจรด้วยโรงเรือนอัจฉริยะ นอกจากนี้ ยังมีแผนการถอดบทเรียนการจัดการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ พื้นที่ส่งเสริมของโครงการหลวงที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมดำเนินงานมาตั้งแต่ต้น ซึ่งมีผลสำเร็จเด่นชัดในด้านเศรษฐกิจสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางพระราชทาน ซึ่งจะนำสู่การประยุกต์ใช้พัฒนาพื้นที่อื่นต่อไป อีกทั้งร่วมกันผลักดันความร่วมมือในการบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยโครงการหลวงเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา