องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2565 

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล

ที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยปีงบประมาณ 2565 มีเป้าหมายส่งเสริมพืชผัก ไม้ผล กาแฟ และพืชไร่ เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 66 โดยเกษตรกรในขณะนี้ มีจำนวน 228 ราย ศูนย์ฯ เลอตอจึงมีเป้าหมายเพิ่มการส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นอีก ร้อยละ 20 นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 สถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูง คณะครูของโรงเรียนในเขตพื้นที่ศูนย์ฯ เลอตอ และผู้นำกลุ่มเยาวชน ได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรมสำคัญในการพัฒนามิติสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การคัดแยกขยะมูลฝอย โดยจัดทำโครงการธนาคารขยะในโรงเรียน กิจกรรมบวชป่าเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ป่า กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยผ่านหลักสูตร“ทักษะชีวิตในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมของสำนักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้นำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา 8 แห่ง ในพื้นที่ศูนย์ฯ เลอตอ โดยการจัดทำสื่อการสอนในรูปของไฟล์ดิจิทัล และกระจายผ่านเครือข่ายที่มีครูผู้สอน เจ้าหน้าที่โครงการหลวง และ สวพส. เป็นผู้ประสานงาน พร้อมทั้งจัดทำแบบรายงานผลการสอนเพื่อให้ครูผู้สอนได้ประเมินรูปแบบของกิจกรรม เพื่อพัฒนาให้เหมาะสมยิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป นอกจากนี้ ศูนย์ฯ เลอตอ ยังได้รับความช่วยเหลือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตรเพื่อเป็นรายได้เสริม อาทิ การอบรมกลุ่มเยาวชนและสตรีบ้านเลอตอในการแปรรูปน้ำเสาวรส

นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวงยังดำเนินการวิจัยและพัฒนากัญชง สนองพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยดำเนินการตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ การปลูก และการแปรรูป รวมทั้งการจัดการด้านการตลาด พื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 7 แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ่างขาง ขุนวาง ห้วยน้ำริน ห้วยโป่ง ปางดะ และทุ่งหลวง มีผลผลิตพร้อมจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 กว่า 3,000 กิโลกรัม และโครงการหลวงยังมีแผนเพิ่มพื้นที่ผลิตโรงงานสกัดน้ำมันกัญชง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยวยังได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในการสกัดน้ำมันจากเมล็ดกัญชงจำหน่ายเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยเริ่มจำหน่ายน้ำมันกัญชง กากเมล็ดกัญชงแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการหลวงยังมีแผนการพัฒนาระบบการผลิตและแปรรูปพืชน้ำมันอื่น ๆ เพิ่มขึ้นต่อไป