มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพระราชทานสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ราษฎรชาวไทยภูเขา พืชพันธุ์เขตหนาวนานาชนิดที่เห็นได้ทั่วไปบนพื้นที่สูง ได้สร้างเศรษฐกิจที่ดีแก่คนในชุมชน และประเทศชาติโดยรวม ปัจจุบันพวกเขาต่างมีอาชีพทำกิน ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้อย่างมั่นคง ผลสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่สูงเกิดขึ้นได้ ด้วยหลักการทรงงาน และแนวทางพระราชทานบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำมาซึ่งความอยู่ดี กินดี ของปวงพสกนิกรชาวไทยบนพื้นที่สูง อีกทั้งยังช่วยให้ป่าไม้ต้นน้ำลำธารยังได้รับการฟื้นฟูสู่ความอุดมสมบูรณ์

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. มูลนิธิโครงการหลวงจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้ถวายสังฆทาน และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป โดยมี ศ. เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักด์ อังกสิทธิ์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และบุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมในพิธี ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่