องคมนตรีประชุมหารือความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการและการมอบแผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปร่วมประชุมหารือความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องกำพลอดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความร่วมมือและการสนับสนุนที่มูลนิธิโครงการหลวงได้รับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความเป็นมาอย่างยาวนานกว่า 52 ปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านดอยปุย ใกล้พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ใน พ.ศ. 2512 ทรงทราบว่า นอกจากการปลูกฝิ่นแล้ว ชาวไทยภูเขายังเก็บท้อพื้นเมืองลูกเล็กขายได้เงินเกือบเท่า ๆ กับฝิ่น และยังทรงทราบว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทดลองนำพันธุ์ท้อจากต่างประเทศต่อกับกิ่งท้อพื้นเมือง ในสวนทดลองผลไม้เมืองหนาวตรงข้ามกับพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 2 แสนบาท เป็นค่าชดเชยพันธุ์ไม้ในพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อนำพื้นที่มาดำเนินการทดลองวิจัยและขยายพันธุ์พืชเมืองหนาว เป็นอาชีพแก่เกษตรกร ทดแทนการปลูกฝิ่น และการทำไร่เลื่อยลอย ซึ่งเป็นการทำลายป่าต้นน้ำลำธาร และความมั่นคงของประเทศ การดำเนินการในครั้งนั้นได้มีคณาจารย์ และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยอาสาสมัครทำงานวิชาการถวายโดยไม่รับผลตอบแทน ความร่วมมือจึงสืบสาน และต่อยอดมาจนถึงวันนี้ และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เป็น 1 ใน 6 สถาบันที่ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในทุกมิติ นำไปสู่การสร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยกรอบความร่วมมือประกอบด้วย การวิจัย นับตั้งแต่ พ.ศ.2536 จนถึงปัจจุบัน นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ร่วมดำเนินการวิจัยกับโครงการหลวง รวม 217 โครงการ และในปี 2565 นี้ มีความร่วมมือในการพัฒนาพันธุ์ไม้ผลเมืองหนาว ได้แก่ พีช และเนคทารีน รวมทั้งยังมีไม้ผลทางเลือกชนิดใหม่ สำหรับความร่วมมือด้านการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการหลวงให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ด้วยการจัดทำต้นแบบคลังความรู้ดิจิทัลและระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของโครงการหลวง สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังร่วมพัฒนาเกณฑ์ตัวชี้วัดการจัดการป่าไม้ จัดทำมาตรฐานการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านป่าไม้ นอกจากนี้ ยังดำเนินการวิจัยด้านสังคมและการศึกษา โดยพัฒนาผู้นำเยาวชน จัดทำคู่มือการใช้ชุดการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการหลวง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา นำร่องในโรงเรียนในพื้นที่ศูนย์ฯ เลอตอ ยกระดับความรู้ความสามารถของครูในโรงเรียน ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของคนในชุมชน ศึกษาการปลูกป่าและวนเกษตร เพื่อแก้ปัญหาป่าไม้ในพื้นที่ศูนย์ฯ เลอตอ โดยกิจกรรมทั้งหมดได้บูรณาการในรูปแบบแผนปฏิบัติการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ

ซึ่งในการนี้ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ส่งมอบแผนปฏิบัติการนี้ให้แก่องคมนตรี เพื่อให้มูลนิธิโครงการหลวงได้ใช้เป็นเครื่องมือในการประสานและบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานในการก่อตั้ง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังสนับสนุนพื้นที่ในบริเวณของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นที่ตั้งอาคารสำนักงาน ศูนย์รวบรวมและคัดบรรจุผลิตผลโครงการหลวง กลุ่มอาคารพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้งและบุหงา รวมทั้งร้านจำหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง รวมทั้งร่วมขับเคลื่อนการเป็นสถาบันเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงโครงการหลวง เพื่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในและต่างประเทศต่อไป