องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 1/2565 

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามและรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานภายในมูลนิธิโครงการหลวง และร่วมกันขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มูลนิธิโครงการหลวงมีนโยบายมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อพื้นที่สูง ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยเดือนตุลาคมนี้ถือเป็นเดือนแรกของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ มูลนิธิโครงการหลวง ปีงบประมาณ 2565 มีเป้าหมายของการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ โดยดำเนินโครงการวิจัย รวม 39 โครงการ เป็นงบประมาณกว่า 12 ล้านบาท งานวิจัยและพัฒนาใยกัญชงถือเป็นงานวิจัยที่สำคัญ ของมูลนิธิโครงการหลวง มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ถือเป็นหน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนากัญชงอย่างเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๘ ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงพันธุ์กัญชงที่มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงขึ้น และมีปริมาณสาร THC ต่ำ ขึ้นทะเบียนพันธุ์ต่อกรมวิชาการเกษตรแล้ว รวม 8 พันธุ์ ในปีที่ผ่านมามีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกัญชงเพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ จำนวน 40 ราย ในพื้นที่ของโครงการหลวง 8 แห่ง ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงปางดะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ห้วยเสี้ยว ทุ่งหลวง ปางอุ๋ง ขุนวาง ห้วยโป่ง และ ห้วยน้ำริน สร้างรายได้เป็นมูลค่าถึง 1 ล้านบาท รวมทั้งยังดำเนินการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากน้ำมันในเมล็ดกัญชง โดยศึกษาการใช้ประโยชน์โปรตีนจากกากเมล็ดที่ผ่านการหีบน้ำมันแล้ว และสารสกัด CBD ที่ได้จากช่อดอก และใบ รวมทั้งรวบรวมองค์ความรู้การปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์และเส้นใย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และนำร่องขยายผลสู่งานส่งเสริมเกษตรกร ขณะนี้ได้เริ่มนำน้ำมันกัญชง และกากเมล็ดที่ผ่านการหีบน้ำมันแล้วออกจำหน่าย นอกจากนี้ ยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัยและพัฒนากัญชง โดยการลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูง และบริษัท สยามไบโอไซน์ จำกัด เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และร่วมกับบริษัทในเครือสหพัฒนพิบูล จำกัด พัฒนาอาชีพสู่ชุมชนฐานราก โดยผลิตเป็นกระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย รองเท้าสำหรับเด็กและสุภาพสตรี สำหรับแผนการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2565 ได้เตรียมยกระดับกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มเมล็ดพันธุ์ กลุ่มเส้นใย กลุ่มอาหารสุขภาพ และกลุ่มสารสกัด เพื่อให้การขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนากัญชงของโครงการหลวงมีความต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร มีการศึกษาสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพและความปลอดภัยน้ำมันเมล็ดกัญชง การวิจัยต่อยอดเส้นใยมูลค่าสูงเป็นกัญชงแกมไหมและฝ้าย พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากใบกัญชง ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพในรูปแบบนมธัญพืชชนิดผงและส่วนผสมอาหาร รวมทั้งนวัตกรรมแผ่นกรองอากาศจากผ้าใยกัญชงที่เคลือบด้วยน้ำมันหอมระเหยและเทคโนโลยีพลาสมาเย็น เพื่อใช้สำหรับหน้ากากอนามัย

การดำเนินงานวิจัยของโครงการหลวงเตรียมพัฒนาต่อยอดสู่การร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนา การบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญเฉพาะทาง เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยรวมของประเทศต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน