องคมนตรีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 11/2564

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 11/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามและรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกส่วนงานของมูลนิธิโครงการหลวง โดยเฉพาะการพัฒนาในพื้นที่สถานีวิจัย สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ซึ่งได้รับการสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานจากหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงการพัฒนาด้านการเกษตร คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ และสภาพแวดล้อม ป่าต้นน้ำลำธาร

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หนึ่งในหน่วยงานสำคัญที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุกแห่งของมูลนิธิโครงการหลวง และขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงอื่นทั้งในและต่างประเทศ ได้มีแผนปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 ถึง 2565  เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ทั้งด้านการวิจัยพันธุ์พืชผัก  พืชไร่  การพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนเพื่อคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของชุมชนในการไปศึกษาดูงานและฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น  การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเรียนรู้ด้านการเกษตร รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการหลวง

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2565 มูลนิธิโครงการหลวงมียังแผนก่อสร้างโรงเรือนเพื่ออนุบาลต้นกล้า ในพื้นที่บริเวณอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร “ชนกาธิเบศรดำริ” ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่   โดยจัดทำเป็นโรงเรือนอนุบาลต้นกล้าในระบบอีแวป 1 โรงเรือน และโรงเรือนอนุบาลต้นกล้าในระบบปกติ 2 โรงเรือน เพื่อเป็นที่ปฏิบัติงานและศึกษาเรียนรู้ ระบบอีแวป (Evaporative Air Cooling System) เป็นระบบฟาร์มปิดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ความเย็นที่ใช้เป็นพลังงานธรรมชาติซึ่งนำมาทดแทนระบบแอร์ ช่วยประหยัดค่าติดตั้งมากกว่าระบบแอร์ใหม่หลายเท่า และยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีกไม่น้อยกว่า 80% สามารถควบคุมความชื้นให้เหมาะสมกับความต้องการ และช่วยให้ผลผลิตสม่ำเสมอตลอดปี เกิดประโยชน์สูงสุด มูลนิธิโครงการหลวงได้มีนโยบายมุ่งเน้นการผลิตต้นกล้าพืชผัก ไม้ดอก ไม้ผล ด้วยการนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งจะทำให้ต้นกล้าปลอดโรค สร้างความหลากหลายของชนิดและพันธุ์พืช นำไปส่งเสริมแก่เกษตรกรเพาะปลูกในแบบประณีตภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยเมื่อปีพุทธศักราช 2562  งานเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชของมูลนิธิโครงการหลวง ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์และเพิ่มปริมาณต้นเอเดลไวส์ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อ และขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณต้นได้เป็นผลสำเร็จ ต้นกล้ามีความแข็งแรง มีระบบรากที่สมบูรณ์ สามารถนำไปปลูกและอนุบาลในโรงเรือนสภาพปิดเพื่อป้องกันโรคและแมลงได้ ขณะนี้ปลูกไว้ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง และสถานีวิจัยดอยปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มีการขยายพันธุ์โดยการแยกกอและปักชำ โดยโน้มกิ่งส่วนยอดให้สัมผัสกับดิน มูลนิธิโครงการหลวงจะดำเนินการศึกษาในเชิงลึกต่อไป เพื่อดึงศักยภาพของพืช ตลอดจนพัฒนาต่อยอดการนำไปใช้ประโยชน์ ขณะนี้ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ มีต้นเอเดลไวส์ แล้วกว่า 3,000 ต้น โดยจะออกดอกเต็มที่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม