โครงการหลวงร่วมสนับสนุนผลผลิตเพื่อสุขภาพสู้ภัยโควิด-19

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ที่ส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมแบ่งเบาความทุกข์ยากของพสกนิกรชาวไทย โดยส่งผลผลิตเมืองหนาวจากเกษตรกรชนเผ่าใต้ร่มพระบารมีให้แก่ชุมชน หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป

ชาวไทยภูเขาในพื้นที่โครงการหลวงที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ ให้มีถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีอาชีพ และมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดนี้อยู่บ้าง แต่พวกเขามีความตั้งใจที่จะร่วมเผื่อแผ่ความช่วยเหลือแก่พี่น้องชาวไทย โดยนำผลผลิตเมืองหนาวชนิดต่าง ๆ มาร่วมสมทบกับมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อแจกจ่ายแก่ชุมชน และหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ระบาดทั้งกรุงเทพ เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง อาทิ กลุ่มมูลนิธิ โรงพยาบาล ทัณฑสถาน วัด สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนของกลุ่มผู้บกพร่องทางร่างกาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นับตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงขณะนี้ มีจำนวนผลผลิตกระจายออกไปเพื่อสร้างกำลังใจ และกำลังกาย ในการฝ่าฟันวิกฤติ ปริมาณรวมกว่า 60,000 กก. โดยที่ผลผลิตเหล่านี้ ผ่านกระบวนการจัดการภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมูลนิธิโครงการหลวง จึงมีความสด สะอาด และปลอดภัยต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวงยังประสานความร่วมมือกับโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน กลุ่มเชฟจิตอาสา ครัวพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในการนำวัตถุดิบโครงการหลวงไปประกอบอาหารกล่องพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เฉลี่ยวันละ 1,000-2,000 กล่อง