การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 9/2564 ในรูปแบบการประชุมทางไกล เพื่อติดตามและรับฟังความก้าวหน้าในประเด็นสำคัญ ที่จะสร้างประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปณิธานสืบสาน รักษา ต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพของราษฎรบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล เช่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาสำคัญในระดับประเทศ คือ การปลูกฝิ่นและการบุกรุกทำลายป่า มูลนิธิโครงการหลวงโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้เร่งการพัฒนาในทุกด้าน นับตั้งแต่การจัดการด้านปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการวิจัย ทดสอบพืชเพื่อทดแทนฝิ่น และการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารควบคู่ โดยขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนและขยายผลโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงอื่น ได้จัดทำ “แผนปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ในระยะที่ผ่านมาได้ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร อาทิ ทดสอบพันธุ์ข้าวนา 11 พันธุ์ เกษตรกร 20 ราย พบว่า ข้าวพันธุ์บือแม้ว ให้ผลผลิตสูงสุดที่ 800 กก./ไร่ และการทดสอบปลูกบุก พบว่า บุกที่ปลูกภายใต้ ร่มเงาเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีกว่าบุกที่ปลูกในสภาพกลางแจ้ง สามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า นอกจากนี้ยังทดสอบ การแปรรูปขมิ้นชันอบแห้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพืชท้องถิ่นในชุมชน รวมทั้งขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น 5 ชนิด ได้แก่ ลิงลาว เนียง เต่าร้าง เหรียง หวายหนามขาว เพื่อปลูกฟื้นฟูเสริมแหล่งอาหารในชุมชน นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลผลิตตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย การฟื้นฟูและอนุรักษ์งานหัตถกรรมของชนเผ่า เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาศักยภาพเยาวชนบนพื้นที่สูง โดยสนับสนุนพันธุ์ไก่ 3 สายเลือด และสนับสนุนการทำร้านตัดผม ให้กับกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยโป้งและเลอตอ ตลอดจนการฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์และประมง การปลูกไม้ผล พืชผัก สมุนไพร ชา และกาแฟ ซึ่งนำผลสำเร็จจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง กับกลุ่ม ปตท. ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2557 ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ มาขยายผลต่อที่ ศูนย์ฯ เลอตอ โดยพัฒนาทั้งระบบการปลูกกาแฟคุณภาพ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ควบคู่ไปกับ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในกรอบความร่วมมือ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2564-2568

  

ความก้าวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการหลวง โดยความร่วมมือของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มีแผนการเผยแพร่ พระราชกรณียกิจ องค์ความรู้ และรูปแบบการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ซึ่งสร้างคุณูปการต่อประเทศมาถึง 52 ปี ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางผ่านนิทรรศการถาวร ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะจัดแสดง ภูมิทัศน์จำลอง เรื่องราว ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ตลอดจนผลสำเร็จในการแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูง รวมทั้ง จัดนิทรรศการมีชีวิต และพืชพันธุ์บนพื้นที่สูง โดยรอบอาคารนิทรรศการ และบริเวณใกล้เคียง จุดนิทรรศการดังกล่าว จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ และร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในพื้นที่