ผู้ใหญ่บ้านนักคิด นักพัฒนา

 

           นายสุรินทร์ (เซ้ง)  นทีไพรวัลย์  ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหอยเก่า  หมู่ 7 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  เกิดที่อำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่  อายุประมาณ 1 ขวบ พ่อและแม่ก็ได้ย้ายมาตั้งรกรากที่บ้านหนองหอยเก่า  โดยยึดอาชีพเกษตรกรรมมาโดยตลอด  นับถึงปัจจุบันก็ 44 ปีแล้ว  พ่อหลวงเซ้งเล่าให้ฟังว่าเมื่อตอนเด็ก ๆ พื้นที่รอบหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นไร่ฝิ่น  กับไร่ข้าวโพด  จะมีปลูกข้าวบ้างตามฤดูกาล  มีหน่วยงานของประชาสงเคราะห์เข้ามาดูแลและให้ความช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่บ้าง   ต่อมาไม่นานก็มีก็มีเจ้าหน้าที่เกษตร แนะนำตัวเองว่ามาจากโครงการหลวง  เข้ามาชักชวนให้ปลูกผักต่าง ๆ ให้เหตุผลว่าเพื่อให้เลิกปลูกฝิ่น  เพราะฝิ่นผิดกฎหมาย  และจะได้มีรายได้  จากนั้นเป็นต้นมาบ้านหนองหอยเก่าก็ได้มีโครงการหลวงมาตั้งอยู่  ทำกิจกรรมทุก ๆ ด้านร่วมกับชุมชนหนองหอยเก่าจนถึงปัจจุบัน

           พ่อหลวงเซ้งเป็นเกษตรกรรุ่นแรกที่เข้าเป็นสมาชิกของโครงการหลวง  ได้รับการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเกษตรมากมาย  ผักชนิดแรกที่เริ่มปลูกและทำรายได้คือ ปวยเหล็ง  ต่อมาก็เริ่มได้รับความรู้ด้านการปลูกพืชผักอีกมากมาย  โครงการหลวงมีนักวิชาการด้านการเกษตรที่มีความสามารถมาแนะนำวิธีการปลูก  การดูแลผลผลิต  ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้นและมีปริมาณมากขึ้น  ปัจจุบันนี้พ่อหลวงเซ้งมีสวนสตรอเบอรี่  โรงเรือนปลูกพริกหวาน  แปลงผักกาดหอมห่อ  กระเทียมต้น  บีทรูท  ผักกาดขาวปลี  ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ส่งให้โครงการหลวง   พ่อหลวงบอกว่าส่งผลิตให้กับโครงการหลวงดีที่สุดเพราะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง  ได้ราคาสินค้าที่แน่นอน  และที่สำคัญได้เงินแน่นอน  ทำให้มีรายได้ที่แน่นอน  มั่นคง  ฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น  นอกเหนือจากงานด้านการเกษตรแล้ว  พ่อหลวงยังมีร้านค้าจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับการเกษตร  และล่าสุดเพื่อรองรับงานด้านการท่องเที่ยวที่โครงการหลวงได้ทำการส่งเสริม   จึงได้ทำบ้านพักไว้รับรองนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

           นอกเหนือจากความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  พ่อหลวงยังเล่าให้ฟังอีกว่า  มีญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่ที่อื่นมาเที่ยวที่หนองหอยเก่าเห็นความเจริญและเทคโนโลยีที่ใช้ในด้านการเกษตรที่ทางโครงการหลวงได้นำมาใช้ในพื้นที่  จึงทำการศึกษาและนำกลับไปใช้ยังที่อยู่ของตนเอง  ปัจจุบันนี้การปลูกพืชเมืองหนาวจึงได้ขยายไปยังหมู่บ้านม้งที่อื่น  ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาที่อาศัยที่อื่นนอกเหนือพื้นที่ดูแลของโครงการหลวงอีกด้วย 

 

            ด้านการทำงานในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่ดำรงตำแหน่งมาได้ 3 ปีแล้วนั้น  พ่อหลวงเซ้งบอกว่าการเป็นผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักเสียสละ  เป็นนักประสานที่ดี  มีความซื่อสัตย์และรู้จักประณีประนอม    พ่อหลวงบอกว่าจะดำรงตำแหน่งอีกสักระยะหนึ่งคงไม่อยู่จนเกษียณ  เพื่อจะได้ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานและได้แสดงความสามารถ  ส่วนตัวเองมีความใฝ่ฝันในบทบาทของผู้นำชุมชนคือ  ภายหลังจากที่หมดวาระหน้าที่อยากจะส่งมอบความสามัคคีให้กับชุมชน  รวมทั้งส่งมอบความรักความหวงแหนในพื้นที่ทำกินให้กับคนรุ่นต่อไป  ความหมายคืออยากให้ชาวบ้านรักษาที่ดินทำกินของตนเอาไว้  ไม่อยากให้ขายให้กับคนอื่น  โดยวางแผนไว้ว่าจะได้ทำการประชาคมหมู่บ้านและร่วมกันตั้งกฎระเบียบที่จะไม่เอื้อต่อการขายที่ดินในชุมชน  เพื่อรักษาที่ดินให้ลูกหลานได้ทำกินต่อไป

 

 

 

               พ่อหลวงสุรินทร์ถือได้ว่าเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดใหม่ในการพัฒนาชุมชน  รวมทั้งยังสามารถอนุรักษ์ความเป็นอยู่และวัฒนธรรมชนเผ่าของตนไว้ไม่ให้สูญหาย   สิ่งที่พ่อหลวงสุรินทร์รับรู้อยู่ตลอดเวลาคือบ้านหนองหอยโชคดีที่มีโครงการหลวงอยู่ด้วย  ทำให้หมู่บ้านได้รับโอกาสการพัฒนาและได้รับการดูแลทุกด้านเป็นอย่างดี  พ่อหลวงได้ฝากเอาไว้ว่า “เราต้องไว้วางใจโครงการหลวงในการนำพาสิ่งที่ดีกว่ามาสู่เรา”