เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2528 ด้วยชาวไทยภูเขาเผ่าม้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ดำรงชีพด้วยการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอย มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้นำพืชเขตหนาวไปส่งเสริมแก่ราษฎรทดแทนการปลูกฝิ่น และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสาธารณูปโภคในชุมชนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ป่าดิบเขาและป่าเบญจพรรณ ครอบคลุมพื้นที่ 52 ตารางกิโลเมตร
500 – 1,250 เมตร
24 องศาเซลเซียส
คนเมืองและชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง รวม 7 หมู่บ้าน (17 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 1,980 คน

1. งานส่งเสริม ส่งเสริมการปลูกผัก ไม้ดอก ไม้ผล เห็ด ชา กาแฟ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยให้แก่ชุมชนชาวเขา การพัฒนายุวเกษตรกร รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

2. งานวิจัย

  • งานทดสองคัดเลือกสายพันธุ์รองเท้านารี พันธุ์แท้ และลูกผสม
  • งานทดสองคัดเลือกสายพันธุ์แวนด้าตัดดอก 
  • งานทดสองคัดเลือกสายพันธุ์ซิมบิเดี้ยม
  • งานทดสอบการปลูกวานิลลาเพื่อผลิตเชิงการค้า
  • งานทดสอบการปลูกคาลล่าลิลลี่
  • งานทดสอบการปลูกมะเขือเทศเชอร์รีแดง

ได้แก่ ฟักทองญี่ปุ่น คอสสลัด กะหล่ำปลีหัวใจ ซิมบิเดียม รองเท้านารี แวนด้า การผลิตไม้กระถาง อาโวคาโด องุ่นไร้เมล็ด พลับ เสาวรส พลัม มะม่วง เคพกูสเบอร์รี ชาจีน ชาอัสสัม กาแฟอาราบิก้า เห็ดหลินจือ

 

หมู่ที่ 4 ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

อีเมล: mg7022rpf@gmail.com

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ (pdf) THAIENG