เมื่อ พ.ศ. 2516  พระบาทสทเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่าลาหู่ ที่หมู่บ้านวังดินซึ่งห่างจากชายแดนไทย-พม่า  6 กิโลเมตร ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ที่ขัดสนของราษฎร อีกทั้งเป็นจุดล่อแหลมทางชายแดน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม จึงเริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2526 อย่างเป็นทางการ โดยการนำพืชเขตหนาวส่งเสริมทดแทนการทำไร่เลื่อนลอย และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง  ตลอดจนพื้นฟู และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

เป็นที่ราบริมแม่น้ำกก ล้อมรอบด้วยแนวเขาสลับซับซ้อน ครอบคลุมพื้นที่ 29,704 ไร่
480 เมตร
25 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่า ไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยแซ่ม มูเซอ อาข่า ปกาเกอะญอ จีนยูนาน ลีซอ เย้า และคนเมือง
หมู่บ้านที่รับผิดชอบรวม 9 หมู่บ้าน จำนวนประชากรกว่า 2,670 คน

1. งานส่งเสริม

ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ เห็ด ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิเช่น การทอผ้า และการปักผ้าอาข่า เป็นต้น สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การพัฒนายุวเกษตกร กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

2. งานวิจัย

  •  การวิจัยและทดสอบการป้องกันแมลงด้วงงวงในมันเทศญี่ปุ่นร่วมสถาบันวิจัยและพัฒนาบนพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  •  การทดลองปลูกบลูเบอร์รี่

ได้แก่ ฟักทองญี่ปุ่น ฟักทองญี่ปุ่นสีส้ม ฟักทองญี่ปุ่นสีขาว ฟักทองจิ๋ว มันเทศญี่ปุ่น มะเขือม่วงก้านดำ มะเขือม่วงก้านเขียว ข้าวโพดหวานสีม่วง มะม่วงพันธุ์ต่างประเทศ เสาวรสหวานไทนุง อาโวคาโด มะละกอ ถั่วแดงหลวง เห็ดหอม เห็ดหลินจือ

 

250 หมู่ 15 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 50280
อีเมล: mj7035rpf@gmail.com

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม (pdf) THAIENG