เมื่อปี พ.ศ. 2514  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านแม่โถ ทอดพระเนตรเห็นชาวเขาปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมาก พื้นที่ป่าถูกทำลาย จึงมีพระราชดำริส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพ ในการดำรงชีวิตให้แก่ชาวเขาตามสภาพความเป็นอยู่ในพื้นที่ ปี พ.ศ. 2518  กรมป่าไม้ได้จัดตั้งโครงการหลวงพัฒนาต้นน้ำหน่วยที่ 6 ขึ้น เพื่อเน้นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ลดการทำลายต้นน้ำ ปี พ.ศ. 2539 มูลนิธิโครงการหลวง ได้พิจารณาเห็นว่าบ้านแม่โถเป็นพื้นที่ปลูกกะกล่ำปลีเป็นจำนวนมาก และมีการใช้สารเคมีมากเช่นเดียวกัน จึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถขึ้น ที่บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่ให้การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขา การปลูกพืชเขตหนาวชนิดต่าง ๆ ลดการใช้สารเคมี การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

ภูเขาสลับซับซ้อนที่ราบตามหุบเขาและเชิงเขา ครอบคลุมพื้นที่ 53,433 ไร่
ปานกลาง 800 - 1,200 เมตร
22 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และปกาเกอะญอ ในพื้นที่ 5 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 3,750 คน

       ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเพื่อหาพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และส่งเสริมการปลูกไม้ดอก กาแฟ และเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังมีการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

  • พืชผัก : ปวยเหล็ง ขึ้นฉ่าย เบบี้คอส ร็อกเก็ตป่า คะน้าฮ่องกง เบบี้ฮ่องเต้ ร็อกเก็ตสลัด คอสสลัด โอ๊คลีฟแดง ตั้งโอ๋ ผักกาดขาวปลี คะน้าต้นปาล์ม ฟิลเล่ย์ไอซ์เบิร์ก มิซูน่า ยอดชาโยเต้ โอ๊คลีฟเขียว ผักโขมก้านขาว บัตเตอร์เฮด กะหล่ำปลีรูปหัวใจ ผักโขมคละสี คราวน์เดซี ผักโขมแดง เบบี้ปวยเหล็ง มะเขือเทศเชอรี่แดง และคะน้ายอด
  • ไม้ผล : อาโวคาโดพันธุ์แฮส เสาวรสหวาน เคพกูสเบอร์รี มัลเบอร์รี องุ่นไร้เมล็ด สตรอว์เบอร์รี พระราชทาน 80 พลับP2 และบัคคาเนีย
  • ไม้ดอก : อัลสโตรมีเรีย เจอราเนียม นีมีเซีย ฟ็อกซ์โกลฟและเทียนฝรั่ง

 

บ้านแม่โถ หมู่ 1 ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทร. 08 5623 3295

อีเมล: maetho_7023@hotmail.com.com

  

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ (pdf) THAIENG