ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง เดิมเป็นพื้นที่ดำเนินงานส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ต่อมาได้แยกพื้นที่ดำเนินงานออกมาตั้งเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง เมื่อปี พ.ศ. 2536 เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อยู่ห่างไกล และกว้างขวางมากครอบคลุมพื้นที่ 2 เขตอำเภอ คือ อ.แม่ลาน้อย และอ.แม่สะเรียง จึงได้แยกพื้นที่ดำเนินงานในส่วนของ อ.แม่สะเรียงออกมาเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ที่บ้านอมพาย หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแป๋  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรให้มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี  สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เป็นหุบเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบระหว่างเขาเพียงเล็กน้อย มีความลาดชันสูง ครอบคลุมพื้นที่ 50,581 ไร่
733 – 1,071 เมตร
22 องศาเซลเซียส

ชาวเขาไทยภูเขาเผ่าปกาเกอญอและลั๊วะ รวม 5 หมู่บ้าน (12 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 2,870 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชไร่ กาแฟ และจัดทำคอกสาธิตการเลี้ยงหมูหลุมเพื่อนำมูลสัตว์มาปรับปรุงโครงสร้างดิน และเพื่อขยายพันธุ์หมูแก่เกษตรกรที่สนใจ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การพัฒนายุวเกษตกร กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ หมู่บ้านสะอาด การฟื้นฟูและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ การทอผ้าชนเผ่าลั้วะ และส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ คะน้าฮ่องกง เบบี้คอส เบบี้ฮ่องเต้ โอ๊คลีฟแดง โอ๊คลีฟเขียว เรดโครอล บัตเตอร์เฮด พริกหวานเขียว คอสสลัด ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก ผักกาดขาวปลี ขึ้นฉ่าย ปวยเล้ง ฟักทองญี่ปุ่นและฟักทองสีส้ม กะหล่ำปลีหัวใจ ถั่วแดงหลวง ข้าวไร่ ข้าวนาดำ อาโวคาโด เคพกูสเบอร์รี เสาวรส มัลเบอร์รี มะม่วง กาแฟอาราบิก้า

 

 

บ้านอมพาย หมู่ที่ 11 ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  58110
อีเมล: msr7028rpf@gmail.com

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย (pdf) THAIENG