เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2526 เพื่อช่วยเหลือให้ราษฎรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการนำพืชเขตหนาวและกึ่งหนาวไปส่งเสริมทดแทนการปลูกฝิ่น การทำไร่เลื่อนลอย และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเองตลอดจนพื้นฟู และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์

เป็นที่ราบระหว่างหุบเขา ครอบคลุมพื้นที่กว่า 27,390 ไร่
ปานกลาง  500 - 900 เมตร
21 องศาเซลเซียส

ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และคนเมืองรวม 4 หมู่บ้าน (8 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 2,890 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก มุ่งพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และระบบเกษตรอินทรีย์ ของกรมวิชาการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ไม้ผลเขตหนาวและกึ่งร้อน ไม้ตัดใบ พืชไร่ กาแฟอาราบิก้า และการเลี้ยงไก่กระดูกดำ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่  ผักกาดฮ่องเต้ คะน้ายอด กวางตุ้ง ซูกินี มะระหยก เบบี้ฮ่องเต้ คะน้ายอด ถั่วแขก ผักกาดหัว เสาวรส เคพกูสเบอร์รี เลมอน มะม่วง อาโวกาโด สตรอว์เบอร์รีดอย ข้าวเหลือง ข้าวไก่ป่า งาดำ หมูหลุมและไก่สามสายพันธุ์ 

 

200 หมู่ 5 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360 โทร 053 268 512

อีเมล: msp7027rpf@gmail.com

   

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก (pdf) THAIENG