เมื่อปี พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จลงบนไร่ฝิ่นที่กำลังออกดอกบานสะพรั่ง และเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านม้งแม่สาใหม่ ทอดพระเนตรเห็นสัตว์เลี้ยงที่สำคัญต่อการดำรงชีพ ตามวิถีชิวิตและพิธีกรรมของชาวเขา คือสุกรพันธุ์พื้นเมือง ตัวเล็ก พุงลากดิน จึงพระราชทานลูกสุกรตัวผู้พันธุ์ดี พร้อมพันธุ์พืช อาหารสัตว์ เพื่อเพาะปลูก
     พ.ศ. 2517 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ ได้เริ่มต้นดำเนินงานร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ทดลองวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเมืองหนาว
     ต่อมาใน  พ.ศ. 2525 ได้ทำการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรชาวเขา เพื่อให้มีรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง  ตลอดจนการพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบรูณ์
เป็นภูเขาที่มีความลาดชันค่อนข้างสูง ครอบคลุมพื้นที่ 14,933 ไร่
920 - 1200 เมตร
26 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และคนเมือง รวม 2 หมู่บ้าน (3 หย่อมบ้าน) จำนวนประชากรกว่า 4,640 คน

     ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่  ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตและส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมและพัฒนาด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ส่งเสริมการอนุรักษ์งานหัตถกรรมชนเผ่า รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี ชาโยเต้ มะเขือเทศโครงการหลวง พริกหวานสี มันฝรั่ง ผักกาดหางหงษ์ ขึ้นฉ่าย แตงกวาญี่ปุ่น คอสสลัด กะหล่ำปลี แคร์รอต แตงหอมตาข่าย ข้าวโพดหวานสองสี สตรอว์เบอร์รี องุ่นดำไร้เมล็ด มะเดื่อฝรั่ง เสาวรส อาโวคาโด พลับ

 

 

หมู่ที่ 10 ต.โปงแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

อีเมล: msm7029rpf@gmail.com

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ (pdf) THAIENG