เมื่อปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่ปูนหลวง ทอดพระเนตรวิถีชาวเขาเผ่ามูเซอแดง ซึ่งมีฐานะยากจน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเก็บใบเมี่ยงหรือชาป่าส่งจำหน่าย รวมทั้งปลูกฝิ่น  ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปตามไหล่เขาซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ไร่ฝิ่นของราษฎรชาวเขา พระราชทานพระราชกระแสรับสั่งกับผู้อาวุโสของหมู่บ้าน และราษฎรชาวเขาที่ตามเสด็จความว่า “อยู่ที่ไหน ให้อยู่ดีดี ให้เลิกปลูกฝิ่น เลิกทำลายป่า แล้วเราจะหาพืชผัก ไม้ผล มาให้ปลูก หาไก่พันธุ์ดีมาให้เลี้ยงเพื่อสร้างรายได้แทนการปลูกฝิ่น” มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงขึ้น โดยมีสำนักงานอยู่ที่บ้านแม่ปูนหลวง หมู่ 8 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และมอบหมายให้สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เข้าร่วมดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เดิม ที่มีชาวเขาปลูกฝิ่น ประมาณ 1,000 ไร่ ให้พัฒนาเปลี่ยนเป็นสวนไม้ผลเขตหนาวพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้ชาวเขาปลูกไม้ผลเขตหนาวชนิดต่าง ๆ ตลอดจนการปลูกพืชผัก และการเลี้ยงสัตว์ ต่อมาปี พ.ศ. 2526 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวงจึงได้ย้ายสำนักงานออกมาตั้งอยู่ที่บ้านขุนแจ๋ หมู่ 8 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ภูเขาสลับซับซ้อน บางพื้นที่เป็นหุบเขาสั้น ลาดเทลงลุ่มน้ำแม่งัดและลุ่มน้ำแม่ลาว
1,000 - 1,400 เมตร
22 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอ  ล่าหู่ จีนฮ่อ และอาข่า รวม 5 หมู่บ้าน (7 หย่อมบ้าน) จำนวนประชากรกว่า 3,953 คน

        ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมและพัฒนาด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ส่งเสริมการอนุรักษ์งานหัตถกรรมชนเผ่า กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มโฮมสเตย์ชุมชน กลุ่มยุวเกษตรกร และส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ปวยเล้ง ต้นหอมญี่ปุ่น บร็อคโคลี่ เซเลอรี่ กะหล่ำปลีแดง กระเทียมต้น แรดิช กะหล่ำดอก กะหล่ำปม พลาสเลย์ พี้ช พลับ พลัม บ๊วย ชา กาแฟ

 

 

บ้านขุนแจ๋ หมู่ 8 ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190

อีเมล: mpl7025rpf@gmail.com

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง (pdf) THAIENG