เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ได้นำพืชเขตหนาวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพพื้นที่ไปส่งเสริม และให้คำแนะนำการเพาะปลูกพืชที่ถูกวิธีแก่เกษตรกรในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
 
เป็นพื้นที่ลาดชันภูเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบตามหุบเขาและเชิงเขาครอบคลุมพื้นที่ 94,524 ไร่
ปานกลาง 600 - 1,200 เมตร
24.01 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ และคนเมืองรวม 9 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 2,220 คน

      ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล ปศุสัตว์ ชา พืชไร่ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช่น ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) และส่งเสริมการปลูก ไม้ผล ชา กาแฟ พืชไร่ ปศุสัตว์ สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน และการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อลดการพังทลายของดิน ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

  • ผัก : ถั่วแขก แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือม่วงก้านเขียว มะเขือม่วงก้านดำ มะเขือเทศโครงการหลวง มะเขือ เทศเชอร์รีแดง ซูกินี มันเทศญี่ปุ่นสีม่วง ถั่วลันเตาหวาน ผักกาดขาวปลี
  • ไม้ผล : เสาวรสหวาน อาโวคาโด มะม่วง องุ่น เคพกูสเบอร์รี
  • ปศุสัตว์ : ไก่กระดูกดำ ไก่เบรส
  • ชา : ชาอัสสัม
  • พืชไร่ : ข้าวไร่ ข้าวโอ๊ต ถั่วขาว

 

129 หมู่ 2  บ้านแม่แพะ ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่  50250
อีเมล: mp7045rpf@gmail.com

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ (pdf) THAIENG