สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด พัฒนาจากศูนย์วิจัยและส่งเสริมกาแฟอาราบิก้าบ้านแม่หลอด โดยในปี พ.ศ. 2527 กรมวิชาการเกษตรได้เข้าไปสำรวจแหล่งผลิตกาแฟอาราบิก้าที่บ้านแม่หลอด พบการแพร่ระบาดของโรคราสนิมอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนากาแฟอาราบิก้าบนพื้นที่สูง  ประกอบกับได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัยจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาผ่านมูลนิธิโครงการหลวง จึงได้นำกาแฟพันธุ์อาราบิก้าลูกผสมชั่วที่ 2 จำนวน  28 สายพันธุ์  มาศึกษาวิจัยและคัดเลือกจนได้พันธุ์ที่เหมาะสมต้านทานต่อโรคราสนิม กระจายออกไปปลูกยังพื้นที่ต่าง ๆ จนกระทั่งสิ้นสุดความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา มูลนิธิโครงการหลวงจึงเข้ามาดูแล จัดตั้งเป็นสถานีวิจัยและรวบรวมพันธุ์กาแฟอาราบิก้า ดำเนินการวิจัยและส่งเสริมการปลูกพืชเขตหนาวอื่น ๆ แก่เกษตรกรในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย จนกระทั่งได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอดในปัจจุบัน
เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบระหว่างหุบเขา ครอบคลุมพื้นที่ 5,205 ไร่
600 - 1,000 เมตร
28 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและคนเมือง มี 1 หมู่บ้าน (4 หย่อมบ้าน) มีจำนวนกว่า 610 คน

        ปัจจุบันสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด ทำการวิจัย ทดสอบสาธิต ผลิต รวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์กาแฟอาราบิก้า คัดสายพันธุ์ที่ต้านทานโรคราสนิมเพื่อผลิตกล้า มีงานทดสอบสาธิตการผลิตพืชผักสมุนไพร ไม้ผล และฟาร์มสาธิตงานปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังให้ทำการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริ ปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง  สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ผัก : แตงกวาญี่ปุ่น ข้าวโพดหวานสองสี ชูกินี ถั่วแขก กุยช่ายเขียว มะเขือม่วงก้านดำ ซาโยเต้ ถั่วลันเตาหวาน คะน้าฮ่องกง และฟักทองญี่ปุ่น
ไม้ผล : ส้มคัมควอท เสาวรสหวาน อาโวคาโด มะม่วงนวลคำ เคพกูสเบอร์รี
กาแฟ : พันธุ์อาราบิก้า
พืชไร่ : ข้าวไร่ ข้าวนา ข้าวโอ๊ต ถั่วขาว ถั่วเหลืองผิวดำ และลินิน
ปศุสัตว์ : ไก่กระดูกดำ

เลขที่ 91 หมู่ที่ 10 ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150
อีเมล: ml7004rpf@gmail.com

ดาวน์โหลดข้อมูลสถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด (pdf) THAI, ENG