เมื่อ พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านใกล้เคียงกับบ้านแม่แฮ คือ บ้านห้วยข้าวลีบ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทรงมีพระราชดำริให้พัฒนาอาชีพของประชากรชาวเขาหมู่บ้านแม่แฮและหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมให้ปลูกพืชเขตหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นและแก้ไขปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย พัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐาน ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
เป็นภูเขาและมีพื้นที่ราบบริเวณหุบเขาครอบคลุมพื้นที่27,607 ไร่
990 - 1,400 เมตร
24 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ปกาเกอะญอ และจีนยูนนาน รวม 6 หมู่บ้าน (8 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 4,390 คน

1. งานด้านส่งเสริม

ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล กาแฟ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบมาตรฐานการเพาะปลูกพืชที่ดี (GAP) มาตรฐาน McDonald G.A.P.และส่งเสริมการปลูกไม้ผล กาแฟสร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการพังทลายของดิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของคนและชุมชน โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด การพัฒนาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนชาวเขา รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรและกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

2. งานวิจัย

  • กรวิจัยถุงย่อยสลายในผักกาดหอมห่อ และมะเขือเทศ 
  • การปรับปรุงพันธุ์ผักกาดหอมห่อ คอสสลัด และผักกาดขาวปลี

  • พืชผัก : ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลี กะหล่ำปลีแดง บีทรูท คอสสลัด ซูกินี พาร์สเลย์ ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดหอมใบแดง ต้นหอมญี่ปุ่น เซเลอรี่ โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง เรดคอรัล ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก
  • ไม้ผล : พลับ พลัม สาลี่ บ๊วย สตรอว์เบอร์รี เสาวรสหวาน อาโวคาโด เคพกูสเบอร์รี องุ่น
  • กาแฟอาราบิก้า

 

 

277 หมู่ 3 บ้านแม่แฮเหนือ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270
อีเมล: mh7030rpf@gmail.com

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ (pdf) THAIENG