เมื่อปี พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวาง มีพระราชดำริให้โครงการหลวงและศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาร่วมกันพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางขึ้น โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายหลักเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและพัฒนาการปลูกพืชเขตหนาวที่มีรายได้มากกว่า เพื่อให้ชาวเขามีพื้นที่ทำกินอย่างถาวร ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งไม่หันกลับไปทำไร่เลื่อนลอยและบุกรุกทำลายป่า

พื้นที่ส่วนใหญ่รอบล้อมด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน ครอบคลุมพื้นที่ 29,704  ไร่
900 – 1,400 เมตร
18 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและม้ง รวม 4 หมู่บ้าน (7 กลุ่มบ้าน) จำนวนกว่า 2,240 คน

1. งานส่งเสริม ส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก ชาจีน พืชไร่ เห็ด กาแฟ เพื่อหาพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง และยังมีการส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

2. งานวิจัย

  •  เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตอาโวคาโด โดยการใช้ปุ๋ยหินฟอสเฟตร่วมกับเชื้อไตรโคเดอร์มา ในพื้นที่ดินกรดภาคเหนือของประเทศไทยในพื้นที่แปลงเกษตรกรของศูนย์ฯ ขุนวาง จากกรมพัฒนาที่ดิน
  •  การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันราสนิมในดอกเบญจมาศ จากภาควิชากีฎวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  •  การวิจัยและส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาแนวทางการลดการใช้ไฟฟ้าในแปลงปลูกพืชในโรงเรือน, การศึกษาผลจากการลดการใช้ไฟฟ้าในแปลงปลูกพืชขนาดใหญ่, การศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศจากปริมาณแสงที่กระเจิงขึ้นสู่ท้องฟ้า จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิโครงการหลวง, การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

  • ผัก : พริกหวานเขียว มะเขือเทศเชอรี่แดง มะเขือเทศโครงการหลวง คะน้าฮ่องกง ถั่วลันเตาหวาน บร็อกโคลี เบบี้แคร์รอต กะหล่ำปลีหัวใจ คอสสลัด ผักกาดหัวญี่ปุ่น สมุนไพรกระถาง
  • ไม้ผล : พลับ อาโวคาโด พีช เคพกูสเบอร์รี กีวี สตรอว์เบอร์รี เลมอน มัลเบอร์รี เปปิโน องุ่นดำ พลัม เสาวรส บ๊วย มะม่วง
  • ไม้ดอก : เบญจมาศ คาร์เนชั่น แคลล่าลิลี่ ยูโคมิส โคคอสเมียร์ อะกาแพนทัส สแตติส
  • พืชไร่ : ข้าวสาลี ข้าวเปลือกดอย ถั่วแดงหลวง เฮมพ์
  • เห็ด : เห็ดปุยฝ้าย เห็ดหอม
  • ชาจีน : ชาเบอร์ 12 ชาเบอร์ 17
  • กาแฟ : พันธุ์อาราบิก้า

 

112 หมู่ 12 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

อีเมล: kv7013rpf@gmail.com

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง (pdf) THAIENG