เมื่อปี พ.ศ. 2523 พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวเขาเผ่าลาหู่ ณ บ้านแกน้อย ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของราษฎร จึงมีพระราชดำริให้โครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ดำเนินงานในระยะเริ่มต้นด้วยการนำพืชเขตหนาวส่งเสริมแก่ราษฎรปลูกทดแทนฝิ่น ลดการทำไร่เลื่อนลอย และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานในชุมชนให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น ตลอดจนฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
คล้ายแอ่งกระทะล้อมรอบด้วยหุบเขาที่ไม่สูงชัน ครอบคลุมพื้นที่ 57,210 ไร่
950 - 1,000 เมตร
21 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าล่าหู่ จีนยูนนาน ไทยใหญ่รวม 13 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 6,420 คน

     ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อยได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ และส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรชาวเขา ในการปลูกพืชผัก สมุนไพร ไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ และกาแฟอาราบิก้า ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ระบบการเพาะปลูกที่ดีภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการจัดกิจกรรมและพัฒนาด้านการศึกษา สังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝกรณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลี ผักกาดหอมห่อ คอสสลัด โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง ฟิลเล่ย์ไอซ์เบิร์ก เรดโลคอล ฟักทองญี่ปุ่น บัตเทอร์เฮดอินทรีย์ เรดคอรัลอินทรีย์ ผักกาดหอมใบแดงอินทรีย์ เบบี้คอสอินทรีย์  คอสสลัดอินทรีย์ ปวยเล้งอินทรีย์ เบบี้ฮ่องเต้อินทรีย์ อาโวคาโด มะม่วง เคพกูสเบอร์รี พลัม เบญจมาศ ไฮเดรนเยีย ปักษาสวรรค์ ถั่วอะซูกิ คินัว ข้าวไร่ ถั่วแดง ข้าวนา ถั่วดำ

 

547 หมู่บ้านแกน้อย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
อีเมล: kn7011rpf@gmail.com

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย (pdf) THAIENG