เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาว 1 ใน 4 แห่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง เริ่มดำเนินงาน เมื่อ พ.ศ. 2522 ตั้งอยู่ที่บ้านขุนกลาง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีการดำเนินงานวิจัยทั้งทางด้าน ด้านไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผัก ไม้ผล และงานประมงพื้นที่สูง รวมทั้งถ่ายทอดผลงานวิจัยไปสู่การส่งเสริม สร้างรายได้แก่ครอบครัวเกษตรกรทั้งชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและม้ง ในหมู่บ้านรอบ ๆ สถานีฯ พร้อมกับการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน พัฒนาด้านสังคม และการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร

เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีเขตพื้นที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ครอบคลุมพื้นที่ 277,872 ไร่

600 - 1,400 เมตร
22 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และปกาเกอะญอ จำนวน 11 หมู่บ้าน (37 หย่อมบ้าน) จำนวนกว่า 7,640 คน

        การดำเนินงานหลักของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ คือการศึกษาวิจัยไม้ดอกไม้ประดับชนิดต่าง ๆ การพัฒนาและส่งเสริมปลูกพืชเขตหนาวแก่เกษตรกรชาวเขาในหมู่บ้านบริเวณดอยอินทนนท์ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ขบวนการปลูกพืชได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ มาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐาน GLOBALG.A.P. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) ของ มกท. (IFOAM) สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นชุมชนชาวเขาบริเวณดอยอินทนนท์ นอกจากนี้ยังส่งเสริมกระบวนการมีส่วนรวมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การอนุรักษ์และฟื้นฟูหัตถกรรมชนเผ่า รวมไปถึงการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ตลอดจนการเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ เซเลอรี่ มะเขือเทศโครงการหลวง เฟนเนล เบบี้ฮ่องเต้ ผักกาดกวางตุ้ง ซูกินี พริกหวานเขียว พีช พลับ สตรอว์เบอร์รี เคพกูสเบอร์รี มัลเบอร์รี ราสพ์เบอร์รี มะเดื่อฝรั่ง องุ่น อาโวคาโด กีวี ถั่วอะซูกิ ถั่วแดงหลวง กาแฟอาราบิก้า กุหลาบ เจอบีร่า ลิ้นมังกร ออนิโธกาลัม

 

202 หมู่ 7 ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
โทร 053 286 771 ถึง 2 ต่อ 01 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อีเมล: in7002rpf@gmail.com

www.inthanonroyalprojectthailand.com

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (pdf) THAIENG