เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2543 ด้วยชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ดำรงชีพด้วยการทำไร่หมุนเวียน มีฐานะยากจน ขาดปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นแก่ชีวิต มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เกิดการพึ่งพาตนเอง โดยเน้นส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผลเขตหนาว และกาแฟอาราบิก้า ภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ตลอดจนพื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบรูณ์

ส่วนใหญ่เป็นเนินเขามีภูเขาสลับซับซ้อน ครอบคลุมพื้นที่ 51,506 ไร่
1,150 – 1,500 เมตร
21 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและม้ง รวม 5 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 3,380 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกพืชภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ มาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการปลูกกาแฟและพืชสมุนไพร สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมีและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ พริกหวานสีเขียว พริกหวานสีเหลือง พริกหวานสีแดง ฟักบัตเตอร์นัท มะเขือเทศเชอร์รีแดง ฟักทองสีส้ม กะหล่ำปลีหวาน กะหล่ำปลีรูปหัวใจ ถั่วแขก ผักกาดขาวปลี บัตเตอร์เฮด คอสสลัด โอ๊คลีฟเขียว โอ๊คลีฟแดง เจียวกู่หลาน พลับ P2 อาโวคาโด เสาวรสหวาน เคพกูสเบอร์รี และกาแฟ 

 

หมู่ 8 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160

อีเมล: hsp7044rpf@gmail.com

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย (pdf) THAIENG