เมื่อปี พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และโครงการพัฒนาไทย-จีน ซึ่งเป็นโครงการที่โครงการหลวงได้ร่วมมือกับไต้หวันในการพัฒนาชุมชนในตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยโครงการทุ่งเรา ทุ่งเริง ห้วยผักไผ่ และห้วยเสี้ยว ต่อมา พ.ศ. 2525 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยวได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ในเขตตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมอาชีพเกษตร ให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูให้มีสภาพสมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา ครอบคลุมพื้นที่ 30,216 ไร่
500 - 800 เมตร
29 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง และคนเมือง รวม 8 หมู่บ้าน ประชากร 3,450 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว มุ่งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผัก ไม้ผล พืชไร่ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) ระบบเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่เกษตรกร สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน การพัฒนายุวเกษตกร กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ การฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการปลูกหญ้าแฝก รณรงค์การลดการใช้สารเคมี และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษในสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ผักกาดกวางตุ้งต้น คะน้าฮ่องกง ยอดชาโยเต้ ลูกชาโยเต้ เบบี้ฮ่องเต้ ผักกาดหอมใบแดง มะเขือม่วง ก้านเขียว มะเขือม่วงก้านดำ ถั่วแขก กุยช่ายดอกไต้หวัน มะระหยก มะระขาว เสาวรสหวานไทนุง อาโวคาโด โกโก้ งาดำ ถั่วขาว ข้าว กุหลาบกระถาง ไก่กระดูกดำ ไก่ฟ้า ไก่เล็กฮอร์น น้ำมันงาดำ น้ำมันอาโวคาโด

 

53 หมู่ 9 ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

อีเมล: hn7042rpf@gmail.com

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว (pdf) THAIENG