เริ่มดำเนินงานเมื่อปี พ.ศ. 2525 โดยมีสถาบันวิจัยชาวเขา จ.เชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย  ร่วมเป็นคณะทำงาน  ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอดำ) บ้านโป่งผาลาด ปลูกพืชเขตหนาวทดแทนฝิ่น ทำไร่เลื่อนลอย โดยเมื่อในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ และทอดพระเนตรความก้าวหน้าของการดำเนินงานของศูนย์ฯ ห้วยโป่ง เกษตรกรในพื้นที่จึงเกิดขวัญและกำลังใจที่จะประกอบอาชีพสุจริตโดยการปลูกพืชเขตหนาวและดำรงชีวิตอย่างพอเพียงต่อไป

เป็นหุบเขา มีที่ราบระหว่างเขาเล็กน้อย ครอบคลุมพื้นที่ 11,124 ไร่

780 - 1,200 เมตร

21.75 องศาเซลเซียส
ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซอดำและคนพื้นเมืองรวม 16 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 7,720 คน

        ปัจจุบันศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืชเพื่อหาพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ได้แก่ ระบบการเพาะปลูกที่ดี (GAP) มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร ส่งเสริมการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล พืชไร่ ชา กาแฟอาราบิก้าและเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนและชุมชน ตลอดจนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่สูงแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

ได้แก่ ผักกาดขาวปลี คอสสลัด ขึ้นฉ่าย บร็อกโคลี เบบี้ฮ่องเต้ กวางตุ้งต้น แตงกวาญี่ปุ่น มะระหยก มะระขาว แคร์รอต เบบี้แคร์รอต หน่อไม้ฝรั่ง และมันเทศญี่ปุ่น เสาวรสรับประทานสด เคพกูสเบอร์รี เลมอน อาโวกาโด ผักกาดกวางตุ้งต้นอินทรีย์ ผักเบบี้ฮ่องเต้อินทรีย์ ผักกาดฮ่องเต้อินทรีย์ กาแฟกะลา ซิมบิเดี้ยม คาลล่าลิลลี่ แกลดิโอลัส บรอมีเลียด (สับปะรดสี)

 

 

หมู่ 13 ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57260

อีเมล: hp7038rpf@gmail.com

 

 

ดาวน์โหลดข้อมูลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง (pdf) THAIENG